Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Stepien i Animali / Komisja

(Sprawa F-61/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o wydanie orzeczenia bez debaty co do istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Beata Stepien (Bruksela, Belgia) i Mario Animali (Bruksela) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, później adwokaci J.N. Louis i S. Orlandi, na koniec adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Baquero Cruz i D. Martin, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, później G. Gattinara, pełnomocnik, na koniec G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie wyliczenia z uwzględnieniem nowych OPW, które weszły w życie po złożeniu wniosków o przeniesienie przez skarżących.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona.

Beata Stepien i Mario Animali pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. 227 z 28.7.2012, s. 38.