Language of document :

8. oktoobril 2010 esitatud hagi - AM versus parlament

(kohtuasi F-100/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AM (Malaga, Hispaania) (esindajad: advokaadid L. Lévi ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega keelduti tunnistamast hagejat tabanud rabandust õnnetuseks personalieeskirjade artikli 73 ja õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 2 mõttes.

Hageja nõuded

Tühistada esiteks ametisse nimetava asutuse 12. novembri 2009. aasta otsus, millega keelduti tunnistamast hagejat tabanud ajurabandust õnnetuseks personalieeskirjade artikli 73 ja õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 2 mõttes, ja teiseks vajadusel ka ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäetakse kaebus rahuldamata;

eelnevast tulenevalt määrata, et taotluse, mille hageja personalieeskirjade artikli 73 alusel esitas, vaataks läbi uus arstlik komisjon;

mõista kostjalt vaidlustatud otsustega põhjustatud mittevaralise kahju eest välja hüvitis, kinnitades selle summaks ex aequo et bono 50000 eurot;

mõista kostjalt vaidlustatud otsustega põhjustatud varalise kahju eest välja hüvitis, kinnitades selle summaks esialgu 25000 eurot;

mõista kostjalt välja 12%-se määraga intress personalieeskirjade artikli 73 alusel maksmisele kuuluva summa pealt ajavahemiku eest (kõige hiljem) alates 15. märtsist 2007 kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________