Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. - Geradon przeciwko Radzie

(Sprawa F-102/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia sporządzanych od 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznej waloryzacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 5 lipca 2010 r. oddalającej zażalenie na rozliczenie wynagrodzenia skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia sporządzanych od 1 stycznia 2010 r.;

stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji Rady o sporządzeniu rozliczenia wynagrodzenia za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r.;

zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego zaległego wynagrodzenia powiększonego o odsetki za zwłokę;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________