Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 31. mail 2019 – Johannes Dietrich versus Hessischer Rundfunk

(kohtuasi C-422/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Johannes Dietrich

Vastustaja: Hessischer Rundfunk

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ainupädevus rahapoliitika valdkonnas, mis on liidul vastavalt ELTL artikli 2 lõikele 1 koostoimes artikli 3 lõike 1 punktiga c, on nende liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on euro, vastuolus nendest ühe liikmesriigi õigusaktiga, millega nähakse ette liikmesriigi avaliku sektori asutuste kohustus võtta neile riigi poolt pandud rahaliste maksete teostamise kohustuse täitmisel vastu euro pangatähti?

2.    Kas euros vääringustatud pangatähtede staatus seadusliku maksevahendina, nagu on sätestatud ELTL artikli 128 lõike 1 kolmandas lauses, protokolli (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 16 lõike 1 kolmandas lauses ning nõukogu 3. mai 1998. aasta määruse (EÜ) nr 974/98 artikli 10 teises lauses1 , sisaldab endas keeldu liikmesriigi avaliku sektori asutustele keelduda riigi poolt pandud rahaliste maksete teostamise kohustuse täitmisest selliste pangatähtedega või on liidu õigusega lubatud õigusaktid, mis välistavad riigi poolt pandud teatud rahaliste maksete teostamise kohustuste puhul euro pangatähtedega maksmise?

3.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt ja teisele küsimusele eitavalt,

kas siis saab liikmesriigi, mille rahaühik on euro, liidu rahapoliitika ainupädevuse valdkonnas vastu võetud õigusakti kohaldada sellises ulatuses ja nii kaua, kuni liit ei ole oma pädevust kasutanud?

____________

1 EÜT 1998, L 139, lk 1; ELT eriväljaanne 10/01, lk 11.