Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(трети състав)

10 юни 2011 година


Дело F-56/10


André Hecq

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Социална сигурност — Пълно възстановяване на медицински разходи — Мълчалив отказ — Преждевременно подадена административна жалба — Недопустимост“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом по силата на член 106а от същия, с която г‑н Hecq иска да се отмени решението на Комисията от 20 октомври 2009 г., отхвърлящо неговото искане от 25 септември 2009 г. за пълно възстановяване на медицински разходи

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑н Hecq понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Увреждащ акт — Подробна справка, изготвена от общата система за здравно осигуряване на основание член 72 от Правилника — Изключване

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Жалба, подадена преди отхвърлянето на искането — Недопустимост

(член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Жалба, с която се иска отмяната на отказа да се предостави на длъжностно лице допълнително възстановяване на разходи на основание член 73, параграф 3 от Правилника и която е изрично насочена срещу подробната справка, изготвена от общата система за здравно осигуряване по член 72 от Правилника, трябва да се отхвърли като недопустима, поради липсата в посочената справка на увреждащ жалбоподателя акт, приет на основание член 73, параграф 3 от Правилника.

(вж. точка 34)

2.      Административна жалба, която е подадена преди приемането на мълчалив отказ, който се явява увреждащия жалбоподателя акт, не би могла да бъде насочена срещу този акт. При това положение подадената по съдебен ред жалба трябва да бъде обявена за явно недопустима поради преждевременния характер на административната жалба.

(вж. точки 37 и 38)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 1 декември 1994 г., Ditterich/Комисия, T‑79/92, точки 45—47; 15 ноември 2006 г., Jiménez Martínez/Комисия, T‑115/05, точка 33