Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 15 октомври 2014 г. — Moschonaki/Комисия

(Дело F-55/10 RENV)

(Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Назначаване — Вътрешно обявление за свободна длъжност в институцията — Условия за допускане, съдържащи се в обявлението за свободна длъжност — Право на ОН на преценка)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chrysanthe Moschonaki (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Връщане на делото за ново разглеждане след отмяна на постановеното решение — Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателката за длъжността помощник-библиотекар, и за осъждане на Комисията да заплати на жалбоподателката обезщетение за имуществените и неимуществените вредиДиспозитивОтменя решението от 30 септември 2009 г., с което Европейската комисия отхвърля кандидатурата на г-жа Moschonaki за длъжността „[п]омощник-[б]иблиотекар/[д]окументалист“.Осъжда Европейската комисия да заплати на г-жа Moschonaki сума в размер на 5 000 EUR.Европейската комисия понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на г-жа Moschonaki по дела F-55/10, T-476/11 P и F-55/10 RENV.