Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

15. oktober 2014

Sag F-55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansættelse – internt stillingsopslag i institutionen – betingelser for at komme i betragtning i stillingsopslaget – ansættelsesmyndighedens skøn«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Chrysanthe Moschonaki har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 30. september 2009 om ikke at tage sagsøgerens ansøgning i betragtning til en stilling som »biblioteksassistent/dokumentalist« samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for det tab, hun angiveligt har lidt.

Udfald:      Afgørelsen af 30. september 2009, hvorved Europa-Kommissionen ikke imødekom Chrysanthe Moschonakis ansøgning til en stilling som »biblioteksassistent/dokumentalist«, annulleres. Kommissionen betaler Chrysanthe Moschonaki et beløb på 5 000 EUR. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Chrysanthe Moschonaki har afholdt i sag F-55/10, sag T-476/11 P og sag F-55/10 RENV.

Sammendrag

Tjenestemænd – meddelelse om ledig stilling – formål – administrationens forpligtelse til at angive de krævede betingelser for at besætte en stilling – rækkevidde – afslag på ansøgning på grund af ikke-opfyldelse af en betingelse, som ikke er anført i stillingsopslaget – tilsidesættelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 4 og 29)

Når retssikkerhedsprincippet kræver af administrationen, at denne sætter de berørte parter i stand til nøjagtigt at kende omfanget af de forpligtelser, som påhviler dem, eller de rettigheder, som de råder over, medfører princippet, at en regel, som fastsætter rettigheder og forpligtelser for administrationens ansatte, er genstand for en passende offentliggørelsesforanstaltning på de vilkår og i den form, som det tilkommer administrationen at fastlægge.

Hvad angår regler om ansættelse af tjenestemænd er ansættelsesmyndigheden bl.a. forpligtet til så præcist som muligt i meddelelsen om ledig stilling at angive de betingelser, der kræves for at besætte den pågældende stilling, således at de berørte personer sættes i stand til at vurdere, om de skal ansøge herom. Ansættelsesmyndigheden kan ganske vist ikke være forpligtet til at henvise til betingelser, der er udtrykkeligt fastsat i vedtægten, eftersom ansøgerne formodes at have kendskab hertil, men en meddelelse om ledig stilling fratages sin genstand, som er at oplyse ansøgerne om de betingelser, der skal opfyldes for at besætte en stilling, hvis administrationen kunne udelukke en ansøger af en grund, som ikke udtrykkeligt fremgår af nævnte meddelelse om ledig stilling eller af vedtægten, eller som ikke har været genstand for en offentliggørelse.

En betingelse, som i forbindelse med et internt stillingsopslag i en institution tilsigter fra deltagelsen i udvælgelsen at udelukke visse tjenestemænd, som fuldt ud ville være berettigede, skal herefter, som følge af den tilstræbte retsvirkning, som er at indskrænke deltagelsen i udvælgelsen af visse berettigede, klart og præcist fastsætte de forhold, der begrunder en sådan udelukkelse. Følgelig kan et krav, som ikke har været genstand for nogen offentliggørelse og ikke følger klart af stillingsopslaget, ikke gøres gældende over for den pågældende med henblik på at afslå dennes ansøgning.

(jf. præmis 41, 42, 45 og 47)

Henvisning til:

Domstolen: domme Grassi mod Rådet, 188/73, EU:C:1974:112, præmis 40; ROM-projecten, C-158/06, EU:C:2007:370, præmis 25, Skoma-Lux, C-161/06, EU:C:2007:773, præmis 28 og Heinrich, C-345/06, EU:C:2009:140, præmis 44

Retten i Første Instans: dom Vecchi mod Kommissionen, T-356/94, EU:T:1996:136, præmis 50

Personaleretten: domme Wenig mod Kommissionen, F-80/08, EU:F:2009:160, præmis 90 og Šimonis mod Kommissionen, F-113/07, EU:F:2011:44, præmis 73 og 74