Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 15. oktobra 2014

Zadeva F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Zaposlovanje – Notranji razpis prostega delovnega mesta v instituciji – Zahtevani pogoji, navedeni v razpisu prostega delovnega mesta – Diskrecijska pravica OPI“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero je C. Moschonaki predlagala razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije z dne 30. septembra 2009 o zavrnitvi njene prijave na delovno mesto „asistent – knjižničar/dokumentalist“, in odškodnino za škodo, ki naj bi jo utrpela.

Odločitev:      Odločba z dne 30. septembra 2009, s katero je Evropska komisija zavrnila kandidaturo C. Moschonaki za delovno mesto „asistent – knjižničar/dokumentalist“, se razglasi za nično. Evropski komisiji se naloži, da C. Moschonaki plača znesek 5000 EUR. Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila C. Moschonaki v zadevah F‑55/10, T‑476/11 P in F‑55/10 RENV.

Povzetek

Uradniki – Razpis prostega delovnega mesta – Predmet – Obveznost uprave, da navede zahtevane pogoje za delovno mesto – Obseg – Zavrnitev prijave zaradi neizpolnjevanja pogoja, ki ni bil naveden v razpisu prostega delovnega mesta – Kršitev

(Kadrovski predpisi, člena 4 in 29)

Ker načelo pravne varnosti določa, da mora uprava zadevnim osebam omogočiti natančno seznanitev z obsegom njihovih obveznosti ali pravic, je treba v skladu z njim pravilo, ki določa pravice in obveznosti članov njenega osebja, ustrezno objaviti na način in v obliki, ki ju mora določiti uprava.

Organ, pristojen za imenovanja, mora zlasti pri pravilih za zaposlovanje uradnikov v razpisu za prosto delovno mesto kar najbolj natančno navesti zahteve za zasedbo zadevnega delovnega mesta, da bi osebam omogočil presojo, ali se lahko prijavijo na natečaj. Navedeni organ seveda ne more biti zavezan, da spomni na zahteve, ki jih izrecno določajo Kadrovski predpisi, saj se šteje, da so kandidati z njimi seznanjeni, toda razpis za prosto delovno mesto bi bil brezpredmeten – glede na to, da je njegov cilj obvestiti kandidate o zahtevah za zasedbo posameznega delovnega mesta – če bi lahko uprava izločila kandidata iz razloga, ki v navedenem razpisu ali Kadrovskih predpisih ni izrecno naveden ali pa ni bil objavljen.

Zato mora pogoj, s katerim bi bili v okviru notranjega razpisa prostega delovnega mesta v instituciji iz udeležbe pri izboru izključeni nekateri uradniki, ki bi izpolnjevali vse pogoje, zaradi želenega pravnega učinka, ki je omejiti udeležbo nekaterih upravičencev pri izboru, jasno in natančno določati pogoje, ki utemeljujejo tako izključitev. Posledično zahteve, ki ni bila objavljena in ni jasno razvidna iz razpisa prostega delovnega mesta, ni mogoče uveljavljati zoper zadevno osebo z namenom, da bi se njena prijava izločila.

(Glej točke 41, 42, 45 in 47.)

Napotitev na:

Sodišče: sodbe Grassi/Svet, 188/73, EU:C:1974:112, točka 40; ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, točka 25; Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, točka 28; in Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, točka 44;

Sodišče prve stopnje: sodba Vecchi/Komisija, T‑356/94, EU:T:1996:136, točka 50;

Sodišče za uslužbence: sodbi Wenig/Komisija, F‑80/08, EU:F:2009:160, točka 90; in Šimonis/Komisija, F‑113/08, EU:F:2011:44, točki 73 in 74.