Language of document :

Жалба, подадена на 9 юли 2010 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-56/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението на Комисията, с което се отказва пълното възстановяване на някои медицински разноски и възнаграждения.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, прието на 20 октомври 2009 г. от бюрото за разплащания към здравната каса в Брюксел под формата на справка № 171, с което на жалбоподателя се отказва пълно възстановяване на разходите за четири консултации с лекар, практикуващ обща медицина, на 17 февруари, 2 април, 23 април и 11 май 2009 г., две консултации с лекар специалист от 6 април и 15 юни 2009 г., както и за две покупки на лекарствени продукти, предписани от психиатъра г-н Vandenborre на 22 юни и 22 септември 2009 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо, решението на ОН от 13 април 2010 г., доколкото с него се отхвърля жалбата на жалбоподателя, подадена на 20 януари 2010 г. срещу посоченото решение от 20 октомври 2009 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________