Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 januari 2011 - Dekker / Europol

(Zaak F-87/09)

Procestaal: Nederlands

De president van de Derde kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 24 van 30.1.2010, blz. 80.