Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 5 декември 2012 г. -Z/Съд

(Дела F-88/09 и F-48/10)

(Публична служба - Длъжностни лица - Преназначаване - Интерес на службата - Правило за съответствие между степента и длъжността - Право на защита - Психически тормоз - Член 12 от Правилника - Задължение за полагане на грижа - Принцип на добра администрация - Дисциплинарно производство - Дисциплинарно наказание - Писмено предупреждение - Право на защита и принцип на състезателност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Z (Люксембург, Люксембург) (представители: първоначално адв. L. Levi и адв. M. Vandenbussche, впоследствие адв. F. Rollinger)

Ответник: Съд на Европейския съюз (представител: A. V. Placco)

Предмет

Искане за отмяна на решението за преместване на жалбоподателя в интерес на службата в друга дирекция, както и за осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбите по съединени дела F-88/09 и F-48/10.

2)    По дело F-88/09 Z понася три четвърти от направените от него съдебни разноски, а по дело F-48/10 Z понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Съда на Европейския съюз.

3)    По дело F-88/09 Съдът на Европейския съюз понася наред с направените от него съдебни разноски и една четвърт от тези на Z.

____________

1 - ОВ C 24, 30.1.2010 г., стр. 80.