Language of document :

Žaloba podaná 4. novembra 2009 - Ernotte/Komisia

(vec F-90/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Frédéric Ernotte (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Defalque, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zaviazanie Komisie na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi v dôsledku spôsobov vybavovania jeho spisu týkajúceho sa uznania, že infarkt, ktorý prekonal, mal charakter úrazu

Návrhy žalobcu

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy 96 579,175 eura (spolu s úrokmi z omeškania, ktorých výšku treba vypočítať podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva percentuálne body, a to od 1. januára 2006) žalobcovi ako finančnej náhrady za majetkovú škodu, ktorú utrpel v dôsledku ľahkovážneho prístupu a neprimerane dlhej lehoty, počas ktorej Komisia vybavovala jeho spis týkajúci sa uznania, že infarkt, ktorý prekonal 28. augusta 2002, mal charakter úrazu,

priznať odškodnenie ako náhradu za nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi stanovenú dočasne ex aequo et bono na 5 000 eur, s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________