Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 oktober 2010 - W / Commissie

(Zaak F-86/09)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Bezoldiging - Gezinstoelagen - Paar van hetzelfde geslacht - Kostwinnerstoelage - Voorwaarde voor toekenning - Toegang tot burgerlijk huwelijk - Begrip - Artikel 1, lid 2, sub c- iv, van bijlage VII bij het Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: W (Brussel, België) (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker geen kostwinnerstoelage toe te kennen op grond dat hij en zijn partner in België toegang hebben tot het burgerlijk huwelijk

Dictum

De besluiten van de Commissie van 5 maart 2009 en 17 juli 2009 houdende weigering om W in het genot te stellen van de kostwinnerstoelage voorzien in artikel 1 van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, worden nietig verklaard.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 11 16.1.2010, blz. 40.