Language of document :

Les Mousquetaires S.A.S. ja ITM Entreprises S.A.S. 15. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-255/17: Les Mousquetaires ja ITM Entreprises versus komisjon

(kohtuasi C-682/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (esindajad: advokaadid N. Jalabert-Doury ja K. Mebarek)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellantide nõuded

tühistada kohtuasjas T-255/17 Üldkohtu tehtud kohtuotsuse punkt 2;

rahuldada nõuded, mille apellandid esitasid esimeses kohtuastmes, ja tühistada Euroopa Komisjoni 9. veebruari 2017. aasta otsus C(2017) 1057 ja 21. veebruari 2017. aasta otsus C(2017) 1361, millega kohustati Intermarché’d ja Les Mousquetaires’i ja kõiki nende otseselt või kaudselt kontrollitavaid äriühinguid alluma kontrollile vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõigetele 1 ja 4;

mõista kõik kohtukulud, sh Üldkohtu menetlusega seotud kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et õiguskaitsevahendite tõhususe analüüsimisel seoses kontrollide läbiviimisega on rikutud õigusnormi ja põhjendamiskohustust.

Teine väide, et rikutud on EIÕK artikleid 6 ja 8, aluslepingu artiklit 296 ja määruse nr 1/2003 artikli 20 lõiget 4, kuna Üldkohus rikkus põhjendamiskohustust ja kontrolliotsuste piire.

Kolmas väide, et rikutud on õigusnormi ja määrust nr 1/2003, kuna Üldkohus liigitas menetlusetapi „enne selliste meetmete võtmist, mis lähtuvad eeldusest, et rikkumine on toime pandud“ määruse kohaldamisalasse mittekuuluvaks.

Neljas väide, et rikutud on EIÕK artikleid 6 ja 8 ning määruse nr 1/2003 artiklit 19, kuna Üldkohus kvalifitseeris piisavalt veenvateks kaudseteks tõenditeks vormiliselt ja sisuliselt puudulikud asjaolud.

Viies väide, et puuduvad põhjendused, sest kontrollitud ei ole nende kaudsete tõendite tõenduslikku väärtust, ning tehtud on viga seoses kaudse tõendi kvalifitseerimisega.

____________