Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 15. decembrī Les Mousquetaires un ITM Entreprises SAS iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 5. oktobra spriedumu lietā T-255/17 Les Mousquetaires un ITM Entreprises/Komisija

(Lieta C-682/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (pārstāvji: N. Jalabert-Doury un K. Mebarek, advokātes)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas sprieduma lietā T-255/17 2. punktu;

Apmierināt prasījumus, kurus prasītājas izvirzīja pirmajā instancē, un atcelt Eiropas Komisijas 2017. gada 9. februāra Lēmumu C(2017) 1057 un 2017. gada 21. februāra Lēmumu C(2017) 1361, ar kuriem uzdots Intermarché un Les Mousquetaires un visām to tieši vai netieši kontrolētajām sabiedrībām pakļauties pārbaudei atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 1. un 4. punktam;

Piespriest Eiropas Komisijai segt visus tiesāšanās izdevumus, tostarp tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas tiesību kļūdas un ka izvērtējumā par tiesību aizsardzības līdzekļu iedarbīgumu attiecībā uz pārbaužu norisi nav norādīts pamatojums.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts ECPAK 6. un 8. pants, Līguma 296. pants un Regulas Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts, jo Vispārējā tiesa neesot izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu un neesot ievērojusi ierobežojumus attiecībā uz lēmumiem par pārbaudi.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta tiesību kļūda un ka ir pārkāpta Regula Nr. 1/2003, jo Vispārējā tiesa vienu procesuālo stadiju esot raksturojusi kā tādu, kas ir “pirms pasākumiem, ar kuriem tā norāda uz izdarīto pārkāpumu”, un uz ko šī regula neattiecas.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts ECPAK 6. un 8. pants un Regulas Nr. 1/2003 19. pants, jo Vispārējā tiesa informāciju, kuru skar formas prasību neievērošana un pārkāpumi pēc būtības, esot kvalificējusi kā pietiekami nopietnus netiešos pierādījumus.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka nav norādīts pamatojums un ka tas izrietot no tā, ka neesot pārbaudīts minēto netiešo pierādījumu pierādošais spēks un esot pieļauta kļūda netieša pierādījuma kvalifikācijā.

____________