Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2020 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-692/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Armenia a P.-J. Loewenthal, zmocněnci)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Spojené království tím, že neprovedlo nezbytná opatření, aby vyhovělo rozsudku Soudního dvora ve věci C-503/17, Komise v. Spojené království, EU:C:2018:831, nesplnilo povinnosti, které mu příslušejí podle čl. 260 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s články 127 a 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii1 ,

uložil Spojenému království podle čl. 260 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie ve spojení s články 127 a 131 Dohody o vystoupení Spojeného království, aby Komisi zaplatilo:

- penále 268 878,50 eur za každý den od vyhlášení rozsudku v této věci až do okamžiku, kdy Spojené království vyhoví rozsudku ve věci C-503/17,

- paušální částku 35 873,20 eur vynásobenou počtem dnů, které uplynou mezi vyhlášením rozsudku ve věci C-503/17 a okamžikem, kdy Spojené království vyhoví uvedenému rozsudku nebo kdy bude vydán rozsudek v této věci, podle toho, která událost nastane dříve, přičemž tato částka nebude moci být nižší než 8 901 000 eur, a

uložil Spojenému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozsudkem ve věci C-503/17, Komise v. Spojené království, EU:C:2018:831, Soudní dvůr určil, že Spojené království tím, že nezrušilo možnost používat označené pohonné hmoty pro hnací motory soukromých rekreačních plavidel, nesplnilo povinnosti, které mu příslušejí podle směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje2 . Vzhledem k tomu, že Spojené království neprovedlo nezbytná opatření, aby uvedenému rozsudku vyhovělo, rozhodla se Komise předložit tuto věc Soudnímu dvoru.

Ve své žalobě Komise v souladu s článkem 260 SFEU ve spojení s články 127 a 131 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii navrhuje, aby Soudní dvůr uložil Spojenému království zaplacení penále 268 878,50 eur za každý den od vyhlášení rozsudku v této věci až do okamžiku, kdy Spojené království vyhoví rozsudku ve věci C-503/1, a paušální částky 35 873,20 eur vynásobené počtem dnů, které uplynou mezi vyhlášením rozsudku ve věci C-503/17 a okamžikem, kdy Spojené království vyhoví uvedenému rozsudku nebo kdy bude vydán rozsudek v této věci, podle toho, která událost nastane dříve, přičemž tato částka nebude moci být nižší než 8 901 000 eur.

____________

1 Úř. věst. 2019, C 384 I, s. 1.

2 JO 1995, L 291, p. 46.