Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. detsembril 2020 – Unilever Italia Mkt. Operations Srl versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(kohtuasi C-680/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Vastustaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Eelotsuse küsimused

Kui tegemist ei ole kontrollisuhte juhtudega, siis millised kriteeriumid on asjakohased, tegemaks kindlaks, kas vormiliselt iseseisvate ja sõltumatute ettevõtjate vahelise lepingulise kooskõlastamise tulemusel on ELTL artiklite 101ja 102 seisukohalt moodustunud üks majandusüksus; täpsemalt, kas seda, et üks ettevõtja sekkub teatud määral teise ettevõtja ärivalikutesse nii, nagu on tootja ja müügiesindajate vahelistes ärikoostöösuhetes tüüpiline, saab pidada piisavaks, et lugeda need isikud samasse majandusüksusse kuuluvaks; või on vaja, et kahe ettevõtja vahel oleks „hierarhiline“ suhe, mis võib kõne alla tulla siis, kui on olemas leping, mille kohaselt mitu sõltumatut äriühingut „allutavad“ end neist ühe juhtimisele ja koordineerimisele, mis tähendaks seega, et konkurentsiametil tuleb tõendada, et antakse hulgaliselt, süsteemselt ja pidevalt suuniseid, mis võivad mõjutada ettevõtja juhtimisotsuseid ehk rahandus-, tööstus- ja ärialaseid strateegia- ja tegutsemisotsuseid?

Kas selle hindamisel, kas tegemist on turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega ainuõigusklauslite abil, tuleb ELTL artiklit 102 tõlgendada nii, et konkurentsiasutus on kohustatud kontrollima, kas neil klauslitel on sama tõhusaid konkurente turult välja tõrjuv mõju, ja uurima üksikasjalikult majandusanalüüse, mille menetlusosaline on esitanud vaidlusaluse tegevuse konkreetse suutlikkuse kohta sama tõhusaid konkurente turult välja tõrjuda; või ei ole konkurentsiametil väljatõrjuvate ainuõigusklauslite või tegevuse korral, mis kätkeb mitut erinevat ebaausat võtet (hinnaalandused püsiklientidele ja ainuõigusklauslid), mingit õiguslikku kohustust lähtuda konkurentsieeskirjade rikkumise tuvastamisel sama tõhusa konkurendi kriteeriumist?

____________