Language of document :

2020 m. gruodžio 15 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Unilever Italia Mkt. Operations Srl / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Byla C-680/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Atsakovė: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Prejudiciniai klausimai

1.    Išskyrus bendrovių kontrolės atvejus, kokie kriterijai yra svarbūs nustatant, ar formaliai savarankiškų ir nepriklausomų ekonominės veiklos vykdytojų sutartinis koordinavimas gali būti pagrindas sukurti vieną ekonominį vienetą, kaip tai suprantama pagal SESV 101 ir 102 straipsnius, visų pirma, ar tam tikras gamintojo ir platinimo tarpininkų komercinio bendradarbiavimo santykiams būdingas kišimasis į kitos įmonės komercinius sprendimus gali būti pakankamas, kad šiuos subjektus būtų galima laikyti to paties ekonominio vieneto dalimi, ar tarp dviejų įmonių turi būti „hierarchinis“ ryšys, nustatytinas remiantis galiojančia sutartimi, pagal kurią kelios savarankiškos įmonės „įsitraukia“ į vienos iš jų valdymo ir koordinavimo veiklą, todėl Tarnyba turi pateikti įrodymų, kad buvo vykdomi nuolatiniai ir sistemiški veiksmai, galintys daryti poveikį įmonės valdymo sprendimams, t. y. finansinio, pramoninio ir komercinio pobūdžio strateginiams ir su veikla susijusiems sprendimams?

2.    Vertinant piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, kai naudojamasi išimtinių teisių sąlygomis, ar SESV 102 straipsnį reikia aiškinti taip, kad Konkurencijos tarnyba turi pareigą patikrinti, ar naudojantis šiomis sąlygomis siekiama atskirti tiek pat našius konkurentus nuo rinkos, ir konkrečiu atveju išnagrinėti šalies pateiktas ekonomines analizes dėl galimybės konkrečiais ginčijamais veiksmais atskirti tiek pat našius konkurentus nuo rinkos, arba ar, jei yra išimtinių teisių sąlygos, kuriomis siekiama pašalinti konkurentus, arba elgesys, kuriam būdingi įvairūs nesąžiningi veiksmai (lojalumą formuojantį poveikį turinčios nuolaidos ir išimtinių teisių sąlygos), Tarnyba nėra teisiškai įpareigota grįsti ginčijamą neteisėtą antimonopolinį elgesį tiek pat našaus konkurento kriterijumi?

____________