Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 16. decembrī smart things solutions GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-48/19 smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (“smart:)things”)

(Lieta C-681/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: smart things solutions GmbH (pārstāvis: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Ar 2021. gada 24. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda smart things solutions GmbH pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________