Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 października 2020 r. w sprawie T-48/19, smart things solutions / EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things), wniesione w dniu 16 grudnia 2020 r. przez smart things solutions GmbH

(Sprawa C-681/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: smart things solutions GmbH (przedstawiciel: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Postanowieniem z dnia 24 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania oraz że smart things solutions GmbH pokrywa własne koszty.

____________