Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 17. decembrī – Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-683/20)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers)

Atbildētāja: Slovākijas Republika

Prasījumi

Atzīt, ka Slovākijas Republika ir pārkāpusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 1 8. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu kopsakarā ar tās VI pielikumu, jo tā nav sagatavojusi rīcības plānus un nav nosūtījusi Komisijai rīcības plānu kopsavilkumus attiecībā uz 445 galvenajiem autoceļu posmiem;

atzīt, ka Slovākijas Republika ir pārkāpusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 8. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu kopsakarā ar tās VI pielikumu, jo tā nav sagatavojusi rīcības plānus un nav nosūtījusi Komisijai rīcības plānu kopsavilkumus attiecībā uz 16 galvenajiem dzelzceļa posmiem, un

piespriest Slovākijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Slovākijas Republikai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību 8. panta 2. punktu bija jānodrošina, lai tiktu sagatavoti darbības plāni attiecībā uz galvenajiem autoceļu posmiem (autoceļi, pa kuriem gadā brauc vairāk nekā trīs miljoni automašīnu) un galvenajiem dzelzceļa posmiem (dzelzceļa līnijas, pa kurām gadā brauc vairāk nekā 30 000 vilciena sastāvu) savā teritorijā līdz 2013. gada 18. jūlijam. Pamatojoties uz šīs direktīvas 10. panta 2. punktu kopsakarā ar tās VI pielikumu, Slovākijas Republikai pēc tam bija jānodrošina, ka darbības plānu kopsavilkumi tiek nosūtīti Komisijai līdz 2014. gada 18. janvārim.

Slovākijas Republika nav izpildījusi minētās direktīvas 8. panta 2. punktā un 10. panta 2. punktā kopsakarā ar tās VI pielikumu paredzētos pienākumus attiecībā uz 445 galvenajiem autoceļu posmiem un 16 galvenajiem dzelzceļa posmiem, kurus iepriekš tā bija paziņojusi Komisijai.

____________

1     OV 2002, L 189, 12. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nodaļa, 7. sējums, 101. lpp.