Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2020 г. от Casino, Guichard-Perrachon и Achats Marchandises Casino срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon и AMC/Комисия

(Дело C-690/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (представители : O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, avocats)

Други страни в производството: Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз

Искания

да се отмени точка 2) от диспозитива на решението, постановено от Общия съд на 5 октомври 2020 г. по дело T-249/17,

да се уважат исканията, направени от жалбоподателите в първоинстанционното производство и съответно да се отмени изцяло Решение C(2017) 1054 на Европейската комисия от 9 февруари 2017 г. на основание членове 263 и 277 ДФЕС,

да се осъди Европейската Комисия да заплати съдебните разноски по настоящото производството за обжалване и по първоинстанционното производство пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите твърдят, че с обжалваното съдебно решение са нарушени:

член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз и изискването за защита срещу произволната намеса на публичната власт в сферата на частната дейност на всяко лице, член 19 от Регламент (ЕО) №°1/2003 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) №°773/2004 на Европейската комисия, доколкото Общият съд е приел, че (i) тези разпоредби не задължават Комисията да записва устно дадените обяснения на доставчиците и че (ii) „обобщенията“ на тези изслушвания, направени едностранно от службите на Комисията, представляват годни доказателства за обстоятелството, че тя разполага с улики, обосноваващи Решение C(2017) 1054 на Европейската комисия,

член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз и изискването за защита срещу произволната намеса на публичната власт в сферата на частната дейност на всяко лице, доколкото Общият съд е приел, че основното право на неприкосновеност на жилището не изисква Решение C(2017)1054 на Европейската комисия:

(i) да ограничи със срок упражняването на правомощията на Комисията за извършване на проверки, и

(ii) да ограничи лицата и помещенията, които могат да бъдат проверени,

член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, доколкото Общият съд е приел, че правният режим, приложим за извършваните от Комисията проверки, е в съответствие с основното право на ефективни правни средства за защита.

____________