Language of document :

2020 m. gruodžio 2 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HW, ZF, MZ / Allianz Elementar Versicherungs-AG

(Byla C-652/20)

Proceso kalba: italų.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys

Ieškovai: HW, ZF, MZ

Atsakovė: Allianz Elementar Versicherungs-AG

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 11 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata turi būti aiškinama taip, kad ji yra susijusi tik su [Europos Sąjungos] valstybių narių tarptautine jurisdikcija, ar taip, kad ja nustatoma ir draudimo naudos gavėjo nuolatinės gyvenamosios (buveinės) vietos teismo vidaus (teritorinė) jurisdikcija?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).