Language of document :

21. mail 2021 esitatud hagi – SS ja TT versus Frontex

(kohtuasi T-282/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: SS ja TT (esindajad: advokaadid M. Van den Broeck ja L. Lambert)

Kostja: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja vaadata see sisuliselt läbi;

tuvastada, et pärast seda, kui Frontexit oli ELTL artiklis 265 sätestatud menetluse kohaselt kutsutud üles toimingut tegema, on Frontex jätnud tegemata toimingu, mis oleks seisnenud Egeuse merel tegevuse rahastamise lõpetamises või selle tegevuse peatamises või tervikuna või osaliselt lõpetamises (Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva määruse1 artikli 46 lõige 4), ning ta ei esitanud nõuetekohaseid põhjendusi asjakohase meetme võtmata jätmise kohta artikli 46 lõike 6 alusel ega esitanud muul viisil oma seisukohta vastuseks hageja esialgsele taotlusele;

tunnistada toimingu tegemata jätmine aluslepingute rikkumiseks ELTL artikli 265 tähenduses.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et Egeuse merel on raskelt ja jätkuvalt rikutud põhiõigusi ja rahvusvahelise kaitse kohustusi seoses Frontexi tegevusega, mille tagajärjel oli tegevdirektor kohustatud selle tegevuse Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva määruse artikli 46 kohaselt peatama või lõpetama. Hagejad väidavad, et kogutud tõenditest ilmneb, et Egeuse merel toimuvate piirikontrollioperatsioonidega seoses 2020. aasta märtsis kasutusele võetud „uus taktika“ on riigi (Kreeka) ja organisatsiooni (Frontex) poliitika, mis seisneb Euroopa Liidus varjupaika otsivate tsiviilelanike süstemaatilises ja laiaulatuslikus ründamises, rikkudes niiviisi muu hulgas õigust elule, kollektiivse väljasaatmise keeldu, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ja varjupaigaõigust.

Teine väide, et Frontex ei ole täitnud põhiõiguste hartast tulenevat positiivset kohustust hoida Egeuse merel ära eespool mainitud põhiõiguste eeldatavat rikkumist, mis on seotud tema tegevusega. Frontex ei ole tegutsenud konkreetsetes olukordades, et täita oma positiivseid kohustusi, mis on sõnaselgelt sätestatud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet käsitleva määruse muudes artiklites kui artikkel 46, nagu jälgimis- ja aruandluskohustus, ning mis liituvad artikli 46 kohaldamisega või on sellega tihedalt seotud.

Kolmas väide, et Frontexi poolt toimingu tegemata jätmine ELTL artikli 265 kontekstis puudutab hagejaid otseselt ja isiklikult, sest nende olukorda on korduvalt kahjustatud riigi ja organisatsiooni uue poliitika tõttu, mis seisneb süstemaatilises ja laiaulatuslikus praktikas pidada inimesed kinni Euroopa Liidu maismaaterritooriumil ja viia nad vägisi tagasi merele või pidada nad kinni merel; jätta nad merel sõidukõlbmatutele alustele, pannes nad seeläbi eluohtlikku olukorda; saata nad ebaseaduslikult tagasi, saata nad kollektiivselt välja ning takistada neil varjupaiga taotlemist. See, et Frontex ei täida jätkuvalt oma kohustust võtta nende rikkumiste ennetamiseks asjakohaseid meetmeid – sealhulgas tegevuse peatamine või lõpetamine, nagu nõuab artikkel 46 –, suurendab oluliselt ohtu, et hagejad kannatavad uuesti, juba kuuendat korda, aluslepingute samasuguste rikkumiste tõttu ning rahvusvahelise ja Euroopa tava- ja lepinguõiguse rikkumise tõttu.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624 (ELT 2019, L 295, lk 1).