Language of document :

2021 m. gegužės 21 d. pareikštas ieškinys byloje SS, ST / Frontex

(Byla T-282/21)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: SS, ST, atstovaujami advokatų M. Van den Broeck ir L. Lambert

Atsakovė: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex)

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

priimti ieškinį ir jį išnagrinėti iš esmės;

pripažinti, kad po to, kai Frontex buvo paraginta veikti pagal SESV 265 straipsnyje nustatytą procedūrą, ji nepanaikino veiklos Egėjo jūros regione finansavimo, visiškai ar iš dalies nesustabdė ar nenutraukė veiklos jame (ESPA reglamento 1 64 straipsnio 4 dalis), nenurodė atitinkamų priemonių netaikymo pagrįstų priežasčių, remiantis 46 straipsnio 6 dalimi, ar kitaip neapibrėžė savo pozicijos, atsakydama į ieškovų pirminį prašymą;

pripažinti, kad jos neveikimas pažeidė Sutartis, kaip tai suprantama pagal SESV 265 straipsnį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad vykdant Frontex veiklą tariamai daromi sunkūs pagrindinių teisių arba įsipareigojimų tarptautinės apsaugos srityje pažeidimai Egėjo jūros regione, dėl kurių vykdomasis direktorius privalėjo sustabdyti ar nutraukti tą veiklą, kaip tai suprantama pagal ESPA reglamento 46 straipsnį. Ieškovai teigia, kad surinkti įrodymai patvirtina, jog sienų kontrolės operacijų Egėjo jūroje „naujoji taktika“, pritaikyta 2020 m. kovo mėn., apima valstybės (Graikija) ir organizacinės (Frontex) politikos sisteminę ir plačią ataką prieš civilius, siekiančius prieglobsčio ES, pažeisdama, be kita ko, teisę į gyvybę, kolektyvinio asmenų išsiuntimo draudimą, negrąžinimo principą ir teisę į prieglobstį.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Frontex tarimai neįvykdė savo teigiamų įsipareigojimų pagal Pagrindinių teisių chartiją, kiek tai susiję su minėtų pagrindinių teisių numatomų pažeidimų Egėjo jūros regione vykdant jos veiklą prevencija. Frontex nevykdė savo konkrečių teigiamų įsipareigojimų, aiškiai numatytų kituose straipsniuose nei ESPA reglamento 46 straipsnis, kaip antai stebėsenos ir ataskaitų teikimo įsipareigojimų, susijusių ar net persipynusių su 46 straipsnio taikymu.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad tariamas Agentūros neveikimas pagal SESV 265 straipsnį ieškovus liečia tiesiogiai ir individualiai, nes jų situacijai jau daug kartų padarė žalos nauja valstybės ir organizacinė politika dėl sistemiškos ir plačiai paplitusios arba pagrobimo iš ES žemės ir priverstinio perkėlimo atgal į jūrą, arba perėmimo jūroje praktikos; palikimo jūroje netinkamuose laivuose, keliant didelį pavojų gyvybei; neteisėto grąžinimo, kolektyvinio asmenų išsiuntimo ir prieglobsčio gavimo prevencijos. Tęstinis Frontex nesiėmimas tinkamų priemonių, kad būtų išvengta šių pažeidimų – įskaitant ESPA reglamento 46 straipsnyje numatytos veiklos sustabdymą ar nutraukimą – labai padidina ieškovų riziką jau šeštą kartą patirti tuos pačius Sutarčių ir tarptautinės bei Europos paprotinės ir sutarčių teisės pažeidimus.

____________

1 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL L 295, 2019, p. 1).