Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 21. maijā – SS un ST/Frontex

(Lieta T-282/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: SS un ST (pārstāvji: M. Van den Broeck un L. Lambert, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)

Prasītāju prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

atzīt, ka pēc tam, kad Frontex tika aicināta rīkoties saskaņā ar LESD 265. pantā noteikto procedūru, tā nerīkojās, ne atsaucot finansējumu, ne apturot vai izbeidzot daļu vai visas tās darbības Egejas jūras reģionā (ERKA Regula, 46. panta 4. punkts 1 ), ne norādot pienācīgi pamatotus iemeslus, kāpēc netika veiktas attiecīgas darbības saskaņā ar 46. panta 6. punktu, vai citādi izsakot savu viedokli atbildē uz prasītāju sākotnējo pieteikumu;

atzīt šo bezdarbību par Līgumu pārkāpumu LESD 265. panta izpratnē.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza trīs pamatus.

Pirmais pamats attiecas uz nopietniem un pastāvīgiem pamattiesību un starptautiskās aizsardzības pienākumu pārkāpumiem Egejas jūras reģionā, kas saistīti ar Frontex darbībām, pēc kuriem izpilddirektoram bija pienākums apturēt vai izbeigt minētās darbības EKRA Regulas 46. panta izpratnē. Prasītāji apgalvo, ka apkopotie pierādījumi apstiprina, ka “jaunā taktika” robežkontroles operāciju kontekstā Egejas jūras reģionā, kas ieviesta 2020. gada martā, atbilst sistemātiskai un plaši izplatītai valsts (Grieķija) un organizāciju (Frontex) uzbrukuma politikai, kas vērsta pret civiliedzīvotājiem, kuri meklē patvērumu ES, tostarp, pārkāpjot tiesības uz dzīvību, kolektīvas izraidīšanas aizliegumu, neizraidīšanas principu un patvēruma tiesības.

Otrais pamats attiecas uz to, ka Frontex nav izpildījusi savus ES Pamattiesību hartā paredzētos pozitīvos pienākumus, kas saistīti ar iepriekš minēto pamattiesību paredzamu pārkāpumu novēršanu Egejas jūras reģionā tās darbības ietvaros. Frontex nav izpildījusi savus pozitīvos pienākumus, kas ir skaidri noteikti arī citos EKRA Regulas pantos un ir savstarpēji cieši saistīti ar 46. panta noteikumu piemērošanu, piemēram, uzraudzības un ziņošanas pienākumus.

Trešais pamats attiecas uz to, ka Aģentūras bezdarbība LESD 265. panta izpratnē skar prasītājus tieši un personiski, jo saskaņā ar jauno valsts un organizāciju politiku viņu tiesības ir pārkāptas jau vairākas reizes, piemērojot sistemātisku un plaši izplatītu praksi izraidīt no ES un piespiedu kārtā pārvietot atpakaļ jūrā, vai pārtvert jūrā; pamest jūrā uz neatbilstīgiem kuģiem, tādējādi nopietni apdraudot dzīvību; nelikumīgi izraidīt, kolektīvi izraidīt un liegt patvēruma pieejamību. Frontex ilgstoša nespēja veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu šos pārkāpumus, ieskaitot tās darbību apturēšanu un izbeigšanu, kā noteikts 46. pantā, būtiski paaugstina risku, ka prasītāji atkal, jau sesto reizi, tiks pakļauti tiem pašiem Līgumu pārkāpumiem, kā arī starptautisko un Eiropas paražu un līgumtiesību pārkāpumiem.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 (OV 2019, L 295, 195. lpp.).