Language of document : ECLI:EU:T:2022:235


 


 Определение на Общия съд (девети състав) от 7 април 2022 г. —
SS и ST/Frontex

(Дело T-282/21)

„Иск за установяване на неправомерно бездействие — Право на убежище — Покана за предприемане на действия — Произнасяне на Frontex — Недопустимост“

Иск за установяване на неправомерно бездействие — Произнасяне по смисъла на член 265, втора алинея ДФЕС преди предявяване на иска — Недопустимост

(член 265, втора алинея ДФЕС)

(вж. т. 22)

Диспозитив

1)

Отхвърля иска като недопустим.

2)

SS, ST и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) понасят направените от тях съдебни разноски.