Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juni 2017 – Stichting Brein mod Ziggo BV og XS4ALL Internet BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden – Nederlandene)

(Sag C-610/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – intellektuel og industriel ejendomsret – direktiv 2001/29/EF – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder – artikel 3, stk. 1 – overføring til almenheden – begreb – online delingsplatform – deling af beskyttede filer uden tilladelse fra indehaveren)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Stichting Brein

Sagsøgte: Ziggo BV og XS4ALL Internet BV

Konklusion

Begrebet »overføring til almenheden« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede omfatter tilrådighedsstillelse og forvaltning på internettet af en delingsplatform, som ved indeksering af meta-informationer vedrørende de beskyttede værker og ved at udbyde en søgemaskine gør det muligt for brugerne af denne platform at lokalisere disse værker og dele dem inden for rammerne af et peer-to-peer-netværk.

____________

1 EUT C 48 af 8.2.2016.