Language of document :

Appel iværksat den 6. april 2021 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 27. januar 2021 i sag T-9/19, ClientEarth mod EIB

(Sag C-223/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved F. Blanc og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: ClientEarth og Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

ClientEarth tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Kommissionen har fremsat tre appelanbringender.

Retlige fejl ved anvendelsen af princippet om overensstemmende fortolkning med hensyn til Århuskonventionen og ved fortolkningen af Århuskonventionens artikel 2 og 9 (det første anbringende vedrører den appellerede doms præmis 107 og 125-126).

Retlig fejl ved fortolkningen af Århusforordningens 1 artikel 2, stk. 1, litra g), om begrebet »forvaltningsakt«. Dette anbringende er opdelt i tre led.

Retlig fejl ved fortolkningen af begrebet »lovgivning« i Århusforordningens artikel 2, stk. 1, litra f) (dette led af det andet anbringende vedrører den appellerede doms præmis 121-124).

Retlig fejl ved fortolkningen af begrebet »individuel foranstaltning« i Århusforordningens artikel 2, stk. 1, litra g) (dette led af det andet anbringende vedrører den appellerede doms præmis 126-142).

Retlig fejl ved fortolkningen af ordene »bindende og eksterne virkninger« i samme bestemmelse (dette led af det andet anbringende vedrører den appellerede doms præmis 149-173).

Tilsidesættelse af artikel 271, litra c), TEUF (dette appelanbringende vedrører den appellerede doms præmis 89-92, 150-152 og 169-171).

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6.9.2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT 2006, L 264, s. 13).