Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 29 mars 2021 – VX mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-224/21)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: VX

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

Ska artikel 63 FEUF, jämförd med artikel 65.1 FEUF, tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat har ett regelverk för direkt skatt på fysiska personers inkomster som rymmer två parallella regelverk vad gäller skattskyldiga personer som saknar hemvist i landet och inkomster från kapitalvinster på fast egendom vid försäljning av fast egendom belägen i nämnda medlemsstat, där det ena i) innebär att en särskild, fast och proportionell skattesats på 28 procent tillämpas på samtliga inkomster från kapitalvinster (tax base), vilka beräknas enligt de allmänna reglerna för fastställande (kvantifiering, quantum) av sådana inkomster, medan det andra ii) innebär att man tillämpar det regelverk som gäller för personer som har hemvist i landet, vilket betyder att man efter att ha räknat samman inkomsterna från kapitalvinsterna i enlighet med samma allmänna regler, endast beaktar (tax base) hälften (50 procent) av dessa inkomster varefter dessa inkomster (50 procent av kapitalvinsterna) – detta är obligatoriskt – räknas samman med (genom att den adderas till) den skattskyldiga personens övriga inkomster under hela året och i hela världen i syfte att därefter fastställa den skattesats som är tillämplig på det sammanlagda beloppet för dessa inkomster enligt den allmänna skatteskalan som är tillämplig på personer med hemvist i landet (progressiv skatteskala med olika inkomstskikt där skattesatsen varierar mellan 14,5 procent och 48 procent, och där en ytterligare skattesats på högst 5 procent ska tillämpas för det fall det totala inkomstbeloppet överstiger vissa tröskelvärden), varvid denna skattesats när det gäller personer utan hemvist i landet uteslutande tillämpas på nämnda inkomster, det vill säga kapitalvinster på fast egendom som beaktas till 50 procent (medan den skattesats som beräknas på detta sätt, när det gäller en person med hemvist i landet, tillämpas såväl på dessa inkomster som på samtliga av personens övriga inkomster under detta år)?

Det ska påpekas att en skattskyldig person som saknar hemvist i landet måste ange, i den inkomstdeklaration som personen under alla omständigheter är skyldig att lämna in i medlemsstaten (Portugal), vilket av dessa två regelverk som personen väljer att omfattas av, antingen det allmänna regelverket för personer utan hemvist i landet (som beskrivs ovan i punkt i) eller det regelverk som är tillämpligt på personer som har hemvist i landet (som beskrivs ovan i punkt ii) och markera ett av dessa två alternativ i deklarationen. Det ska noteras att skyldigheten för personer utan hemvist i landet att deklarera (lämna in inkomstdeklaration, mall 3) förelåg redan före antagandet av den lagändring genom vilken möjligheten att välja det regelverk som är tillämpligt på personer med hemvist i landet fördes in i den officiella deklarationsmallen.

Det ska påpekas att när en person som saknar hemvist i landet väljer att beskattas enligt det regelverk som är tillämpligt på personer med hemvist i landet, ska vederbörande (i samma deklaration) ange sin totala inkomst under hela året och i hela världen.

Ska artikel 63 FEUF, jämförd med artikel 65.1 FEUF, tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat har ett regelverk för direkt skatt på fysiska personers inkomster som innebär att man i fallet med a) personer med hemvist i landet måste räkna samman kapitalvinsterna, som endast beaktas till 50 procent (tax base), med övriga inkomster som den skattskyldiga personen har uppburit under samma år och i hela världen (utan möjlighet till opting out), för att således fastställa personens totala inkomst på vilken en viss skattesats enligt en allmän progressiv skatteskala med olika inkomstskikt ska tillämpas (efter de nedsättningar och avdrag som ska göras med hänsyn till den skattskyldiga personens situation), och att man i fallet med b) personer utan hemvist i landet tillämpar en särskild fast skattesats vid beskattningen av de sammanlagda kapitalvinsterna (tax base) (efter att detta vinstbelopp har beräknats i enlighet med samma regler som gäller för personer med hemvist i landet)?

I fallet a) innehåller den progressiva skatteskalan skattesatser mellan 14,5 procent och 48 procent varvid en ytterligare skattesats på högst 5 procent ska tillämpas om den totala inkomsten överstiger ett visst tröskelvärde, medan det i fallet b) är en särskild skattesats på 28 procent som tillämpas.

____________