Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Predmet C-411/17

Inter-Environnement Wallonie ASBL
i
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

protiv

Conseil des ministres

(zahtjev za prethodnu odluku
koji je uputio Cour constitutionnelle (Ustavni sud, Belgija))

 Presuda Suda (veliko vijeće) od 29. srpnja 2019.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Konvencija iz Espooa – Arhuška konvencija – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43/EEZ – Članak 6. stavak 3. – Pojam ‚projekt’ – Procjena utjecaja na dotično područje – Članak 6. stavak 4. – Pojam ‚imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa’ – Očuvanje divljih ptica – Direktiva 2009/147/EZ – Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92/EU – Članak 1. stavak 2. točka (a) – Pojam ‚projekt’ – Članak 2. stavak 1. – Članak 4. stavak 1. – Procjena utjecaja na okoliš – Članak 2. stavak 4. – Izuzeće od procjene – Postupno napuštanje nuklearne energije – Nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa, s jedne strane, ponovno pokretanje industrijske proizvodnje električne energije u neaktivnoj nuklearnoj elektrani na razdoblje od gotovo deset godina, čime se datum njezina deaktiviranja i prestanka obavljanja njezine djelatnosti koji je prvotno utvrdio nacionalni zakonodavac odgađa za deset godina, i, s druge strane, odgoda roka, također za deset godina, koji je taj isti zakonodavac prvotno predvidio za deaktiviranje i prestanak industrijske proizvodnje električne energije u aktivnoj elektrani – Nepostojanje procjene utjecaja na okoliš”

1.        Okoliš – Procjena utjecaja određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Projekt – Pojam – Zakonodavne mjere kojima se predviđa ponovno pokretanje nuklearne elektrane i odgoda deaktiviranja druge nuklearne elektrane – Radovi modernizacije neodvojivo povezani s tim mjerama – Uključenost – Potreba naknadnog izdavanja novih odobrenja za određene radove – Nepostojanje utjecaja

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 1. st. 2. t. (a) prva alineja)

(t. 61.-71.)

2.        Okoliš – Procjena utjecaja određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Podlijeganje procjeni projekata koji pripadaju vrstama navedenima u Prilogu I. – Projekti u vezi s nuklearnim elektranama – Izmjene ili proširenja projekta – Pojam – Produljenje odobrenja za proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani – Uključenost

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. st. 1., čl. 4. st. 1. i čl. 7. st. 1. te Prilog I. t. 2.(b) i t. 24.)

(vidjeti t. 73.-76., 78.-81.)

3.        Okoliš – Procjena utjecaja određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Obveza nadležnih tijela da provedu procjenu prije odobrenja – Pojam odobrenja – Zakon kojim se utvrđuju bitne značajke projekta – Uključenost – Potreba izdavanja naknadnih odobrenja – Nepostojanje utjecaja

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 1. st. 2. t. (c) i čl. 2. st. 1.)

(t. 82.-84., 87., 88., 91., 92., 94., t. 1. izreke)

4.        Okoliš – Procjena utjecaja određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Obveza nadležnih tijela da provedu procjenu prije odobrenja – Mogućnost izuzeća – Opasnost za sigurnost opskrbe električnom energijom – Uključenost – Uvjeti

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. st. 4. i čl. 7.)

(t. 102., t. 2. izreke)

5.        Okoliš – Procjena utjecaja određenih projekata na okoliš – Direktiva 2011/92 – Područje primjene – Projekt donesen nacionalnim zakonodavnim aktom – Isključenost – Uvjeti – Ocjena nacionalnog suda

(Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 1. st. 4.)

(t. 104.-108., 110., 111., 114., t. 3. izreke)

6.        Okoliš – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43 – Posebna područja očuvanja – Obveze država članica – Odgovarajuća ocjena utjecaja plana ili projekta na područje – Pojam projekta – Produljenje odobrenja za proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani – Uključenost – Uvjeti

(Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 3.; Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 1. st. 2. t. (a))

(t. 124.-133.)

7.        Okoliš – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43 – Posebna područja očuvanja – Obveze država članica – Odgovarajuća ocjena utjecaja plana ili projekta na područje – Uvjeti – Opasnost od značajnog utjecaja na dotično područje – Pojam – Produljenje odobrenja za proizvodnju električne energije u nuklearnoj elektrani koja se nalazi u blizini zaštićenog područja – Uključenost

(Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 3.)

(t. 134.-139.)

8.        Okoliš – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43 – Posebna područja očuvanja – Obveze država članica – Odgovarajuća ocjena utjecaja plana ili projekta na područje – Nužnost provođenja procjene prije nego što nadležna tijela odobre plan ili projekt

(Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 3.)

(točke 140.-145., t. 4. izreke)

9.        Okoliš – Očuvanje prirodnih staništa i divlje faune i flore – Direktiva 92/43 – Odobrenje plana ili projekta na zaštićenom području zbog imperativnih razloga prevladavajućeg javnog interesa – Imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa – Pojam – Sigurnost opskrbe električnom energijom – Uključenost – Uvjeti – Javna sigurnost – Stvarna i ozbiljna prijetnja od prekida u opskrbi električnom energijom – Uključenost

(čl. 194. st. 1. t. (b) UFEU-a; Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 4.)

(t. 155.-159., t. 5. izreke)

10.      Okoliš – Procjena utjecaja određenih planova i programa na okoliš – Direktive 92/43 i 2011/92 – Ukidanje mjera koje nisu u skladu s obvezama koje proizlaze iz direktiva koje je izvršio nacionalni sud – Mogućnost održavanja na snazi učinaka predmetnih mjera – Uvjeti

(čl. 4. st. 3. UEU-a; Direktiva Vijeća 92/43, čl. 6. st. 3.; Direktiva 2011/92 Europskog parlamenta i Vijeća)

(t. 170.-182., t. 6. izreke)

Kratak prikaz

Presudom Inter-Environnement Wallonie i Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17) donesenom 29. srpnja 2019. Sud je, u velikom vijeću, odlučio o tumačenju Direktive 92/43 o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore(1) i Direktive 2011/92 o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš(2). Ta je presuda donesena u okviru spora između dvaju društava, s jedne strane, Inter-Environnement Wallonie ASBL i Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, čiji je predmet poslovanja zaštita okoliša i životnog okruženja, i, s druge strane, Conseil des ministres (Vijeće ministara, Belgija), u pogledu zakona kojim je Kraljevina Belgija, s jedne strane, predvidjela ponovno pokretanje djelatnosti industrijske proizvodnje električne energije u neaktivnoj nuklearnoj elektrani na razdoblje od gotovo deset godina i, s druge strane, za deset godina odgodila prvotno predviđen rok za deaktiviranje i prestanak industrijske proizvodnje električne energije u aktivnoj nuklearnoj elektrani. Ta društva u biti prigovaraju belgijskim tijelima da su donijela taj zakon a da se pritom nisu poštovali zahtjevi za prethodnu procjenu koje propisuju navedene direktive.

U tom je kontekstu Sud presudio da sporne mjere koje se odnose na produljenje industrijske proizvodnje električne energije u nuklearnoj elektrani predstavljaju „projekt” u smislu direktiva 2011/92 i 92/43 jer nužno podrazumijevaju opsežne radove kojima se mijenja materijalno stanje predmetnih lokacija. Taj se projekt u načelu mora podvrgnuti procjeni utjecaja na okoliš i predmetna zaštićena područja prije donošenja tih mjera. U tom pogledu nije odlučujuća okolnost da provedba potonjih mjera podrazumijeva donošenje naknadnih akata, poput izdavanja novog pojedinačnog odobrenja za proizvodnju električne energije za industrijske svrhe u pogledu jedne od dviju dotičnih elektrana. Radovi koji su neodvojivo povezani s navedenim mjerama također se moraju podvrgnuti takvoj procjeni prije donošenja tih istih mjera ako se njihova priroda i njihovi mogući utjecaji na okoliš i zaštićena područja u toj fazi mogu dovoljno utvrditi.

Država članica ovlaštena je, na temelju Direktive 2011/92, izuzeti takav projekt od procjene utjecaja na okoliš kako bi osigurala sigurnost svoje opskrbe električnom energijom samo u slučaju kada među ostalim dokaže da je opasnost za sigurnost te opskrbe razumno vjerojatna i da žurnost predmetnog projekta može opravdati nepostojanje takve procjene. Međutim, takva mogućnost izuzeća ne dovodi u pitanje obvezu procjene utjecaja na okoliš povezanu s projektima koji, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, imaju prekogranični utjecaj.

Osim toga, iako cilj svakodobnog osiguranja sigurnosti opskrbe države članice električnom energijom predstavlja imperativan razlog prevladavajućeg javnog interesa u smislu Direktive 92/43, kojim se opravdava provedba projekta unatoč negativnoj procjeni i u nedostatku drugih mogućih rješenja, to ipak ne vrijedi u slučaju kada se u zaštićenom području na koje bi projekt mogao utjecati nalazi prioritetni prirodni stanišni tip ili prioritetna vrsta. U takvom slučaju samo potreba za otklanjanjem stvarne i ozbiljne prijetnje od prekida u opskrbi dotične države članice električnom energijom može predstavljati razlog javne sigurnosti u smislu te direktive i činiti takvo opravdanje. Naposljetku, Sud je presudio da nacionalni sud može, ako nacionalno pravo to dopušta, iznimno održati na snazi učinke mjera, poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, koje su donesene kršenjem obveza koje su propisane Direktivom 2011/92 i Direktivom 92/43, ako je to održavanje na snazi opravdano važnim razlozima u vezi s potrebom da se otkloni stvarna i ozbiljna prijetnja od prekida opskrbe dotične države članice električnom energijom, na koju se ne bi moglo odgovoriti drugim sredstvima i mogućnostima, osobito u okviru unutarnjeg tržišta. Navedeno održavanje na snazi ipak može trajati samo onoliko dugo koliko je nužno potrebno za ispravljanje te nezakonitosti.


1      Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL 1992., L 206, str. 7.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. (SL 2013., L 158, str. 193.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15. svezak 27. str. 143.)


2      Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni [utjecaja] određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL 2012., L 26, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 27., str. 3.)