Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Byla C411/17

Inter-Environnement Wallonie ASBL

ir

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

prieš

Ministrų Tarybą

(Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

 2019 m. liepos 29 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Espo konvencija – Orhuso konvencija – Natūralių buveinių ir laukinės faunos ir floros apsauga – Direktyva 92/43/EEB – 6 straipsnio 3 dalis – „Projekto“ sąvoka – Poveikio konkrečiai teritorijai vertinimas – 6 straipsnio 4 dalis – „Imperatyvių viršesnio viešojo intereso pagrindų“ sąvoka – Laukinių paukščių apsauga – Direktyva 2009/147/EB – Tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92/ES – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – „Projekto“ sąvoka – 2 straipsnio 1 dalis – 4 straipsnio 1 dalis – Poveikio aplinkai vertinimas – 2 straipsnio 4 dalis – Vertinimo netaikymas – Laipsniškas branduolinės energijos naudojimo nutraukimas – Nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias numatyta, pirma, beveik dešimčiai metų atnaujinti elektros energijos pramoninę gamybą išjungtoje atominėje elektrinėje, todėl pirminė nacionalinės teisės aktų leidėjo nustatyta elektrinės išjungimo ir elektros energijos pramoninės gamybos joje nutraukimo data nukeliama dešimčiai metų, ir, antra, taip pat dešimčiai metų nukelti pirminį nacionalinės teisės aktų leidėjo nustatytą elektros energijos pramoninės gamybos veikiančioje elektrinėje nutraukimo terminą – Poveikio aplinkai vertinimo neatlikimas“

1.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – Projektas – Sąvoka – Teisėkūros priemonės, pagal kurias numatyta atnaujinti vienos atominės elektrinės veiklą ir atidėti kitos atominės elektrinės išjungimą – Su šiomis priemonėmis neatsiejamai susiję modernizavimo darbai – Įtraukimas – Būtinybė tam tikriems darbams vėliau išduoti naujus leidimus – Poveikio nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 1 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka)

(žr. 61–71 punktus)

2.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – Vertinimo taikymas projektams, priskiriamiems prie I priede išvardytų grupių – Atominių elektrinių projektai – Projekto pakeitimai arba išplėtimai – Sąvoka – Leidimo gaminti elektros energiją atominėje elektrinėje pratęsimas – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 1 dalis ir I priedo 2 punkto b papunktis ir 24 punktas)

(žr. 73–76 ir 78–81 punktus)

3.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – Kompetentingų institucijų pareiga atlikti vertinimą prieš suteikiant leidimą – Sutikimo dėl planuojamos veiklos sąvoka – Įstatymas, apibrėžiantis esmines projekto charakteristikas – Įtraukimas – Būtinybė vėliau išduoti leidimus – Poveikio nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 1 straipsnio 2 dalies c punktas ir 2 straipsnio 1 dalis)

(žr. 82-84, 87, 88, 91, 92, 94 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

4.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – Kompetentingų institucijų pareiga atlikti vertinimą prieš suteikiant leidimą – Galimybė taikyti išimtį – Grėsmė elektros energijos tiekimo šalyje saugumui – Įtraukimas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 2 straipsnio 4 dalis ir 7 straipsnis)

(žr. 102 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

5.        Aplinka – Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyva 2011/92 – Taikymo sritis – Projektas, priimtas nacionaliniu teisėkūros aktu – Neįtraukimas – Sąlygos – Nacionalinio teismo atliekamas vertinimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 1 straipsnio 4 dalis)

(žr. 104–108, 110, 111, 114 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)

6.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios saugomos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Plano ar projekto galimo poveikio teritorijai įvertinimas – Projekto sąvoka – Leidimo gaminti elektros energiją atominėje elektrinėje pratęsimas – Įtraukimas – Sąlygos

(Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92 1 straipsnio 2 dalies a punktas)

(žr. 124–133 punktus)

7.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios saugomos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Plano ar projekto galimo poveikio teritorijai įvertinimas – Sąlygos – Reikšmingo poveikio atitinkamai teritorijai rizika – Sąvoka – Leidimo gaminti elektros energiją atominėje elektrinėje, esančioje šalia saugomų teritorijų, pratęsimas – Įtraukimas

(Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalis)

(žr. 134–139 punktus)

8.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Specialios saugomos teritorijos – Valstybių narių pareigos – Plano ar projekto galimo poveikio teritorijai tinkamas įvertinimas – Būtinybė atlikti vertinimą prieš kompetentingoms institucijoms patvirtinant planą arba projektą

(Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalis)

(žr. 140–145 punktus ir rezoliucinės dalies 4 punktą)

9.        Aplinka – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – Direktyva 92/43 – Leidimas įgyvendinti planą ar projektą saugomoje teritorijoje remiantis imperatyviais viršesnio viešojo intereso pagrindais – Imperatyvūs viršesnio viešojo intereso pagrindai – Sąvoka – Elektros energijos tiekimo saugumas – Įtraukimas – Sąlygos – Visuomenės saugumas – Reali ir didelė elektros energijos tiekimo nutraukimo grėsmė – Įtraukimas

(SESV 194 straipsnio 1 dalies b punktas; Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 4 dalis)

(žr. 155–159 punktus ir rezoliucinės dalies 5 punktą)

10.      Aplinka – Tam tikrų planų ir programų poveikio aplinkai vertinimas – Direktyvos 92/43 ir 2011/92 – Nacionalinio teismo atliekamas priemonių, nesuderinamų su pareigomis, kylančiomis iš direktyvų, panaikinimas – Galimybė palikti galioti konkrečių priemonių sukeltus padarinius – Sąlygos

(ESS 4 straipsnio 3 dalis; Tarybos direktyvos 92/43 6 straipsnio 3 dalis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92)

(žr. 170–182 punktus ir rezoliucinės dalies 6 punktą)

Santrauka

2019 m. liepos 29 d. priimtame Sprendime Inter-Environnement Wallonie ir Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17) Teisingumo Teismas, išnagrinėjęs bylą didžiojoje kolegijoje, pareiškė savo nuomonę dėl Direktyvos 92/43 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos(1) ir Direktyvos 2011/92 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo(2) aiškinimo. Šis sprendimas priimtas nagrinėjant dviejų asociacijų – Inter-Environnement Wallonie ASBL ir Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL – kurių tikslas yra aplinkos ir gyvenamųjų vietovių apsauga, ir Ministrų Tarybos (Belgija) ginčą dėl įstatymo, kuriuo Belgijos Karalystė numatė, pirma, beveik dešimčiai metų atnaujinti elektros energijos pramoninę gamybą išjungtoje atominėje elektrinėje ir, antra, dešimčiai metų nukelti nustatytą pradinį veikiančios atominės elektrinės uždarymo ir elektros energijos pramoninės gamybos joje nutraukimo terminą. Šios asociacijos iš esmės kaltina Belgijos valdžios institucijas tuo, kad priėmė šį įstatymą, nepaisydamos minėtose direktyvose nustatytų išankstinio vertinimo reikalavimų.

Šiame kontekste Teisingumo Teismas nusprendė, kad priemonės, dėl kurių kilo ginčas ir kurios susijusios elektros energijos pramoninės gamybos atominėje elektrinėje tęsimu, yra „projektas“, kaip tai suprantama pagal direktyvas 2011/92 ir 92/43, nes jos neišvengiamai apima plataus masto darbus, fiziškai paveikiančius atitinkamas vietoves. Iš esmės prieš priimant šias priemones šiam projektui turi būti taikomas poveikio aplinkai ir atitinkamoms saugomos teritorijoms vertinimas. Tai, kad tų priemonių įgyvendinimas apima tolesnių aktų priėmimą, pavyzdžiui, naujo individualaus leidimo gaminti elektros energiją pramoniniais tikslais išdavimą vienai iš atitinkamų elektrinių, šiuo klausimu neturi lemiamos reikšmės. Su minėtomis priemonėmis neatsiejamai susijusiems darbams taip pat turi būti taikomas toks vertinimas iki šių priemonių priėmimo, jeigu tuo etapu galima pakankamai nustatyti jų pobūdį ir galimą poveikį aplinkai ir saugomoms teritorijoms.

Valstybei narei leidžiama pagal Direktyvą 2011/92 netaikyti tokiam projektui poveikio aplinkai vertinimo, siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo šalyje saugumą, tik jeigu ji visų pirma įrodo, kad grėsmė tokio tiekimo saugumui yra pagrįstai tikėtina ir kad atitinkamas projektas yra toks skubus, kad galima pateisinti tokio vertinimo nebuvimą. Tačiau tokia galimybė taikyti išimtį nedaro poveikio pareigai atlikti aplinkosauginį vertinimą projektams, kurie, kaip antai nagrinėjamas pagrindinėje byloje, daro tarpvalstybinį poveikį.

Be to, nors tikslas bet kuriuo metu užtikrinti elektros energijos tiekimo valstybėje narėje saugumą yra imperatyvus viršesnio viešojo intereso pagrindas, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 92/43, pateisinantis projekto įgyvendinimą, nepaisant neigiamo vertinimo ir nesant alternatyvių sprendimų, vis dėlto kitaip yra tuomet, kai saugomoje teritorijoje, kurią gali neigiamai paveikti projektas, yra prioritetinis natūralių buveinių tipas arba prioritetinė rūšis. Tokiu atveju tik būtinybė užkirsti kelią realiai ir didelei grėsmei, kad atitinkamoje valstybėje narėje bus nutrauktas elektros energijos tiekimas, gali būti viešojo saugumo priežastis, kaip tai suprantama pagal direktyvą, ir gali būti toks pateisinimas. Galiausiai Teisingumo Teismas nusprendė, kad nacionalinis teismas gali, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, išimties tvarka palikti galioti padarinius, sukeltus tokių priemonių, kaip aptariamos pagrindinėje byloje, kurios buvo priimtos pažeidžiant direktyvose 2011/92 ir 92/43 nustatytas pareigas, jeigu tokį palikimą galioti pateisina imperatyvūs pagrindai, susiję su būtinybe užkirsti kelią realiai ir didelei grėsmei, kad atitinkamoje valstybėje bus nutrauktas elektros energijos tiekimas, ir tam negalima užkirsti kelio kitais būdais ir alternatyvomis, visų pirma vidaus rinkos srityje. Vis dėlto palikti galioti minėtus padarinius galima tik tol, kol to neišvengiamai reikia tokiam neteisėtumui pašalinti.


1      1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102, ir klaidų ištaisymas OL L 81, 2015, p. 5), iš dalies pakeista 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/17/ES (OL L 158, 2013, p. 193).


2      2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012, p. 1, ir klaidų ištaisymas OL L 174, 2015, p. 44).