Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Vec C411/17

InterEnvironnement Wallonie ASBL
a
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

proti

Conseil des ministres

[návrh na začatie prejudiciálneho konania,
ktorý podal Cour constitutionnelle (Ústavný súd, Belgicko)]

 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. júla 2019

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Dohovor z Espoo – Aarhuský dohovor – Ochrana prirodzených biotopov, ako aj voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43/EHS – Článok 6 ods. 3 – Pojem ‚projekt‘ – Zhodnotenie dosahov na príslušnú lokalitu – Článok 6 ods. 4 – Pojem ‚dôvody vyššieho verejného záujmu‘ – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147/ES – Posudzovanie vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92/EÚ – Článok 1 ods. 2 písm. a) – Pojem ‚projekt‘ – Článok 2 ods. 1 – Článok 4 ods. 1 – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Článok 2 ods. 4 – Vyňatie z posudzovania – Postupné ukončenie jadrovej energetiky – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca jednak opätovné začatie činnosti priemyselnej výroby elektrickej energie v neprevádzkovanej jadrovej elektrárni na dobu približne desiatich rokov s účinkom odkladu dátumu jej deaktivácie a ukončenia jej činnosti, ktorý pôvodne stanovil vnútroštátny zákonodarca, o desať rokov a jednak odklad termínu pôvodne stanoveného tým istým zákonodarcom na deaktiváciu a ukončenie priemyselnej výroby elektrickej energie v prevádzkovanej elektrárni tiež o desať rokov – Neexistencia posudzovania vplyvu na životné prostredie“

1.        Životné prostredie – Posúdenie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Projekt – Pojem – Legislatívne opatrenia stanovujúce opätovné spustenie jednej jadrovej elektrárne a odklad deaktivácie inej jadrovej elektrárne – Modernizačné práce neoddeliteľne spojené s týmito opatreniami – Zahrnutie – Nevyhnutnosť vydať neskôr pre niektoré práce nové povolenia – Neexistencia vplyvu

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 1 ods. 2 písm. a) prvá zarážka]

(pozri body 61 – 71)

2.        Životné prostredie – Posúdenie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Podrobenie projektov, patriacich do skupín uvedených v prílohe I, posúdeniu – Projekty týkajúce sa jadrových elektrární – Zmeny alebo rozšírenia projektu – Pojem – Predĺženie povolenia na výrobu elektrickej energie jadrovou elektrárňou – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 2 ods. 1, článok 4 ods. 1 a článok 7 ods. 1, a príloha I bod 2 písm. b) a bod 24]

(pozri body 73 – 76, 78 – 81)

3.        Životné prostredie – Posúdenie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Povinnosť príslušných orgánov vykonať posúdenie pred vydaním povolenia – Pojem povolenia – Zákon určujúci podstatné vlastnosti projektu – Zahrnutie – Nevyhnutnosť vydania neskorších povolení – Neexistencia vplyvu

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 1 ods. 2 písm. c) a článok 2 ods. 1]

(pozri body 82 – 84, 87, 88, 91, 92, 94, bod 1 výroku)

4.        Životné prostredie – Posúdenie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Povinnosť príslušných orgánov vykonať posúdenie pred vydaním povolenia – Možnosť výnimky – Riziko pre bezpečnosť zásobovania elektrickou energiou – Zahrnutie – Podmienky

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 2 ods. 4 a článok 7)

(pozri bod 102, bod 2 výroku)

5.        Životné prostredie – Posúdenie vplyvov určitých projektov na životné prostredie – Smernica 2011/92 – Pôsobnosť – Projekt prijatý vnútroštátnym legislatívnym aktom – Vylúčenie – Podmienky – Posúdenie vnútroštátnym súdom

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 1 ods. 4)

(pozri body 104 – 108, 110, 111, 114, bod 3 výroku)

6.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Osobitne chránené územia – Záväzky členských štátov – Primerané posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na lokalitu – Pojem projekt – Predĺženie povolenia na výrobu elektrickej energie jadrovou elektrárňou – Zahrnutie – Podmienky

[Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92, článok 1 ods. 2 písm. a)]

(pozri body 124 – 133)

7.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Osobitne chránené územia – Záväzky členských štátov – Primerané posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na lokalitu – Podmienky – Riziko výrazného ovplyvnenia dotknutej lokality – Pojem – Predĺženie povolenia na výrobu elektrickej energie jadrovou elektrárňou nachádzajúcou sa v blízkosti chránenej lokality – Zahrnutie

(Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3)

(pozri body 134 – 139)

8.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Osobitne chránené územia – Záväzky členských štátov – Primerané posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na lokalitu – Nevyhnutnosť vykonať posúdenie pred schválením plánu alebo projektu príslušnými orgánmi

(Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3)

(pozri body 140 – 145, bod 4 výroku)

9.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Povolenie plánu alebo projektu v chránenej lokalite z dôvodov vyššieho verejného záujmu – Nevyhnutné dôvody vyššieho verejného záujmu – Pojem – Bezpečnosť zásobovania elektrickou energiou – Zahrnutie – Podmienky – Bezpečnosť ľudí – Skutočná a vážna hrozba prerušenia zásobovania elektrickou energiou – Zahrnutie

[Článok 194 ods. 1 písm. b) ZFEÚ; smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 4]

(pozri body 155 – 159, bod 5 výroku)

10.      Životné prostredie – Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie – Smernice 92/43 a 2011/92 – Zrušenie opatrení nezlučiteľných s povinnosťami vyplývajúcimi zo smerníc vnútroštátnym súdom – Možnosť zachovať účinky dotknutých opatrení – Podmienky

(Článok 4 ods. 3 ZEÚ; smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92)

(pozri body 170 – 182, bod 6 výroku)

Zhrnutie

Rozsudkom Inter‑Environnement Wallonie a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17), vyhláseným 29. júla 2019, Súdny dvor zasadajúci vo veľkej komore, rozhodoval o výklade smernice 92/43 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(1) a smernice 2011/92 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie(2). Tento rozsudok bol vyhlásený v rámci sporu medzi dvomi združeniami, a to Inter‑Environnement Wallonie ASBL a Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, na jednej strane a Conseil des ministres (Rada ministrov, Belgicko) na druhej strane, ktorý sa týka zákona, ktorým Belgické kráľovstvo jednak stanovilo opätovné začatie činnosti priemyselnej výroby elektrickej energie v neprevádzkovanej jadrovej elektrárni na dobu približne desiatich rokov a jednak odložilo pôvodne plánovaný termín deaktivácie a ukončenia priemyselnej výroby elektrickej energie v prevádzkovanej jadrovej elektrárni o desať rokov. Tieto združenia vytýkajú belgickým orgánov v podstate to, že prijali tento zákon bez toho, aby boli dodržané požiadavky predchádzajúceho posudzovania stanovené uvedenými smernicami.

V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že sporné opatrenia týkajúce sa predĺženia priemyselnej výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni predstavujú „projekt“ v zmysle smerníc 2011/92 a 92/43, pretože zahŕňajú práce veľkého rozsahu meniace fyzický stav dotknutých miest. Tento projekt musí v zásade podliehať posúdeniu vplyvov na životné prostredie a dotknuté chránené lokality pred prijatím týchto opatrení. Okolnosť, že ich realizácia si vyžaduje neskoršie akty, ako napríklad vydanie nového individuálneho povolenia na výrobu elektrickej energie na priemyselné účely pre jednu z dotknutých elektrární, nie je v tejto súvislosti rozhodujúca. Práce, ktoré sú neoddeliteľne spojené s uvedenými opatreniami, musia tiež podliehať takémuto posúdeniu pred prijatím tých istých opatrení, pokiaľ sú ich povaha a ich potenciálne vplyvy na životné prostredie a chránené lokality v tomto štádiu dostatočne identifikovateľné.

Členský štát je oprávnený vyňať podľa smernice 2011/92 taký projekt z posudzovania vplyvov na životné prostredie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť jeho zásobovania elektrickou energiou iba v prípade, ak najmä preukáže, že riziko pre bezpečnosť tohto zásobovania je primerane pravdepodobné, a že predmetný projekt má naliehavú povahu, ktorá môže odôvodniť neexistenciu takéhoto posudzovania. Takáto možnosť výnimky však existuje bez toho, aby bola dotknutá povinnosť vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorá sa vzťahuje na projekty, ktoré rovnako ako projekt vo veci samej majú cezhraničné vplyvy.

Okrem toho, hoci cieľ zabezpečiť za každých okolností bezpečnosť zásobovania členského štátu elektrickou energiou predstavuje naliehavý dôvod vyššieho verejného záujmu v zmysle smernice 92/43, odôvodňujúci realizáciu projektu napriek negatívnemu posúdeniu a pri neexistencii alternatívnych riešení, je to inak v prípade, keď sa v chránenej lokalite, ktorá môže byť ovplyvnená projektom, vyskytuje prioritný typ prirodzeného biotopu alebo prioritný druh. V takomto prípade môže len nevyhnutnosť odvrátiť skutočnú a vážnu hrozbu prerušenia zásobovania dotknutého členského štátu elektrickou energiou predstavovať dôvod týkajúci sa bezpečnosti ľudí v zmysle tejto smernice a môže predstavovať takéto odôvodenie. Napokon Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd môže, ak to vnútroštátne právo umožňuje, výnimočne zachovať účinky takých opatrení, o aké ide vo veci samej, ktoré boli prijaté v rozpore s povinnosťami stanovenými v smerniciach 2011/92 a 92/43, ak je toto zachovanie odôvodnené naliehavými dôvodmi súvisiacimi s nevyhnutnosťou odvrátiť skutočnú a vážnu hrozbu prerušenia zásobovania dotknutého členského štátu elektrickou energiou, ktorej nemožno čeliť inými prostriedkami a alternatívnymi riešeniami najmä v rámci vnútorného trhu. Uvedené zachovanie môže pokrývať len časový úsek, ktorý je striktne nevyhnutný na odstránenie tejto protiprávnosti.


1      Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102), zmenená smernicou Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 2013, s. 193).


2      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 2012, s. 1).