Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Zadeva C411/17

Inter-Environnement Wallonie ASBL

in

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

proti

Conseil des ministres

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Cour constitutionnelle (Belgija))

 Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 29. julija 2019

„Predhodno odločanje – Okolje – Konvencija iz Espooja – Aarhuška konvencija – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43/EGS – Člen 6(3) – Pojem ‚projekt‘ – Presoja vplivov na zadevno območje – Člen 6(4) – Pojem ‚nujni razlogi prevladujočega javnega interesa‘ – Ohranjanje prostoživečih ptic – Direktiva 2009/147/ES – Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje – Direktiva 2011/92/EU – Člen 1(2)(a) – Pojem ‚projekt‘ – Člen 2(1) – Člen 4(1) – Presoja vpliva na okolje – Člen 2(4) – Izjema od presoje – Postopno opuščanje uporabe jedrske energije – Nacionalna zakonodaja, ki na eni strani določa ponovni zagon dejavnosti komercialne proizvodnje električne energije v nedelujoči jedrski elektrarni za obdobje skoraj desetih let, s čimer se datum, ki ga je nacionalni zakonodajalec prvotno določil za njeno ustavitev obratovanja in prenehanje dejavnosti, preloži za deset let, in na drugi strani preložitev, prav tako za deset let, roka za ustavitev obratovanja in prenehanje komercialne proizvodnje električne energije v delujoči elektrarni, ki ga je prvotno določil isti zakonodajalec – Neobstoj presoje vplivov na okolje“

1.        Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Projekt – Pojem – Zakonski ukrepi, ki določajo ponovni zagon jedrske elektrarne in preložitev ustavitve delovanja druge jedrske elektrarne – Posodobitvena dela, ki so neločljivo povezana s temi ukrepi – Vključitev – Nujnost izdaje naknadnih novih dovoljenj za nekatera dela – Neobstoj vpliva

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, člen 1(2)(a), prva alinea)

(Glej točke od 61 do 71.)

2.        Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Predložitev v presojo projektov iz razredov, naštetih v Prilogi II – Projekti v zvezi z jedrskimi elektrarnami – Spremembe ali razširitve projekta – Pojem – Podaljšanje dovoljenja za proizvodnjo električne energije v jedrski elektrarni – Vključitev

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, členi 2(1), 4(1) in 7(1) ter priloga I, točki 2(b) in 24)

(Glej točke od 73 do 76 in od 78 do 81.)

3.        Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Obveznost pristojnih organov, da opravijo presojo pred izdajo soglasja – Pojem dovoljenja – Zakon, ki določa bistvene značilnosti projekta – Vključitev – Nujnost izdaje poznejših dovoljenj – Neobstoj vpliva

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, člena 1(2)(c) in 2(1))

(Glej točke od 82 do 84, 87, 88, 91, 92 in 94 ter točko 1 izreka.)

4.        Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Obveznost pristojnih organov, da opravijo presojo pred izdajo soglasja – Možnost izjeme – Tveganje za zanesljivost oskrbe z električno energijo – Vključitev – Pogoji

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, člena 2(4) in 7)

(Glej točko 102 in točko 2 izreka.)

5.        Okolje – Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje – Direktiva 2011/92 – Področje uporabe – Projekt, sprejet z nacionalnim zakonskim aktom – Izključitev – Pogoji – Presoja s strani nacionalnega sodišča

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, člen 1(4))

(Glej točke od 104 do 108, 110, 111 in 114 ter točko 3 izreka.)

6.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Posebna ohranitvena območja – Obveznosti držav članic – Ustrezna presoja vplivov načrta ali projekta na območje – Pojem projekta – Podaljšanje dovoljenja za proizvodnjo električne energije v jedrski elektrarni – Vključitev – Pogoji

(Direktiva Sveta 92/43, člen 6(3); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92, člen 1(2)(a))

(Glej točke od 124 do 133.)

7.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Posebna ohranitvena območja – Obveznosti držav članic – Ustrezna presoja vplivov načrta ali projekta na območje – Pogoji – Nevarnost znatnega vpliva na zadevno območje – Pojem – Podaljšanje dovoljenja za proizvodnjo električne energije v jedrski elektrarni, ki je v bližini zavarovanega območja – Vključitev

(Direktiva Sveta 92/43, člen 6(3))

(Glej točke od 134 do 139.)

8.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Posebna ohranitvena območja – Obveznosti držav članic – Ustrezna presoja vplivov načrta ali projekta na območje – Nujnost izvedbe presoje preden pristojni organi odobrijo načrt ali projekt

(Direktiva Sveta 92/43, člen 6(3))

(Glej točke od 140 do 145 ter točko 4 izreka.)

9.        Okolje – Ohranjanje naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva 92/43 – Odobritev načrta ali projekta na zavarovanem območju iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa – Nujni razlogi prevladujočega javnega interesa – Pojem – Zanesljivost oskrbe z električno energijo – Vključitev – Pogoji – Javna varnost – Dejanska in resna grožnja prekinitve oskrbe z električno energijo – Vključitev

(člen 194(1)(b) PDEU; Direktiva Sveta 92/43, člen 6(4))

(Glej točke od 155 do 159 in točko 5 izreka.)

10.      Okolje – Presoja vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje – Direktivi 92/43 in 2011/92 – Ukrepi, ki jih je nacionalno sodišče razveljavilo, ker niso v skladu z obveznostmi iz direktiv – Možnost ohranitve učinkov zadevnih ukrepov – Pogoji

(člen 4(3) PEU; Direktiva Sveta 92/43, člen 6(3); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2011/92)

(Glej točke od 170 do 182 ter točko 6 izreka.)

Povzetek

Sodišče, ki je odločalo v velikem senatu, se je s sodbo Inter‑Environnement Wallonie in Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17), ki jo je razglasilo 29. julija 2019, izreklo o razlagi Direktive 92/43 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst(1) in Direktive 2011/92 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje(2). Ta sodba je izdana v okviru spora med dvema združenjema Inter‑Environnement Wallonie ASBL in Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, katerih cilj je varstvo okolja in življenjskega okolja, na eni strani in Conseil des ministres (svet ministrov, Belgija) na drugi v zvezi z zakonom, s katerim je Kraljevina Belgija, prvič, določila ponovni zagon dejavnosti komercialne proizvodnje električne energije v nedelujoči jedrski elektrarni za obdobje skoraj desetih let, in drugič, za deset let preložila prvotno predvideni datum ustavitve obratovanja delujoče jedrske elektrarne in prenehanje komercialne proizvodnje električne energije v njej. Ti združenji belgijskim organom v bistvu očitata, da so ta zakon sprejeli, ne da bi bile spoštovane zahteve po predhodni presoji, ki jih nalagata navedeni direktivi.

V tem okviru je Sodišče presodilo, da sporni ukrepi v zvezi s podaljšanjem komercialne proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni pomenijo „projekt“ v smislu direktiv 2011/92 in 92/43, saj nujno vključujejo izvedbo obsežnih del, ki spreminjajo fizično stvarnost zadevnih območij. Ta projekt mora biti načeloma predmet presoje vplivov na okolje in na zadevna zavarovanja območja pred sprejetjem teh ukrepov. Okoliščina, da so za izvajanje teh ukrepov potrebni naknadni akti, kot je izdaja novega posamičnega dovoljenja za proizvodnjo električne energije za komercialne namene za eno od dveh zadevnih elektrarn, v zvezi s tem ni odločilna. Tudi dela, ki so neločljivo povezana s temi ukrepi, morajo biti predmet take presoje pred sprejetjem teh ukrepov, če sta njihova narava in njihov potencialni vpliv na okolje in na zadevna zavarovana območja v tej fazi dovolj opredeljiva.

Državi članici je na podlagi Direktive 2011/92 dovoljeno, da tak projekt izvzame iz presoje vplivov na okolje, da bi se zagotovila zanesljivost njene oskrbe z električno energijo, le če med drugim dokaže, da je tveganje za zanesljivost te oskrbe razumno verjetno in da je zadevni projekt tako nujen, da bi lahko upravičil neobstoj take presoje. Vendar taka možnost izjeme ne vpliva na obveznost okoljske presoje, ki je vezana na projekte, ki – tako kot ta iz postopka v glavni stvari – povzročijo čezmejne vplive.

Poleg tega je sicer res, da je cilj, da se vedno zagotavlja zanesljivost oskrbe z električno energijo države članice, nujni razlog prevladujočega javnega interesa v smislu Direktive 92/43, ki upravičuje izvedbo projekta kljub negativni presoji in če ni alternativnih rešitev. To pa ne velja, če so na zavarovanem območju, na katero bi lahko vplival projekt, prednostni naravni habitatni tipi ali prednostne vrste. V takem primeru lahko le potreba po preprečitvi dejanske in resne grožnje prekinitve oskrbe z električno energijo zadevne države članice pomeni razlog javne varnosti v smislu te direktive in lahko pomeni tako utemeljitev. Nazadnje je Sodišče presodilo, da lahko nacionalno sodišče, če to dopušča nacionalno pravo, izjemoma ohrani učinke ukrepov, kot so ti iz postopka v glavni stvari, ki so bili sprejeti s kršitvijo obveznosti, določenih v direktivah 2011/92 in 92/43, če to ohranitev upravičujejo nujni razlogi, povezani s potrebo odprave dejanske in resne grožnje prekinitve oskrbe z električno energijo zadevne države članice, ki je ni mogoče odpraviti z drugimi sredstvi in alternativami, zlasti v okviru notranjega trga. Ta ohranitev lahko zajema le obdobje, ki je nujno potrebno za odpravo te nezakonitosti.


1      Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 102), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 (UL 2013, L 158, str. 193).


2      Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1).