Language of document : ECLI:EU:C:2019:622

Mål C411/17

Inter-Environnement Wallonie ASBL
och
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

mot

Ministerrådet

(begäran om förhandsavgörande från Cour constitutionnelle (Belgien))

 Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 juli 2019

”Begäran om förhandsavgörande – Miljö – Esbokonventionen – Århuskonventionen – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43/EEG – Artikel 6.3 – Begreppet ’projekt’ – Bedömning av konsekvenserna för det berörda området – Artikel 6.4 – Begreppet ”tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse” – Bevarande av vilda fåglar – Direktiv 2009/147/EG – Miljökonsekvensbedömning av vissa offentliga och privata projekt – Direktiv 2011/92/EU – Artikel 1.2 a – Begreppet ’projekt’ – Artikel 2.1 – Artikel 4.1 – Miljökonsekvensbedömning – Artikel 2.4 – Undantag från bedömning – Gradvis avveckling av kärnkraft – Nationell lagstiftning i vilken det, för det första, föreskrivs att den industriella elproduktionen ska återupptas för en tid av tio år vid ett kärnkraftverk som för närvarande inte är i drift, vilket medför att det datum för stängningen av kärnkraftverket som ursprungligen hade fastställts av den nationella lagstiftaren skjuts upp i tio år, och, för det andra, att det slutdatum som ursprungligen hade föreskrivits av den nationella lagstiftaren för stängningen av och upphörandet av industriell elproduktion vid ett kärnkraftverk som är i drift skjuts upp i tio år – Någon miljökonsekvensbedömning har inte genomförts”

1.        Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – Projekt – Begrepp – Lagstiftningsåtgärder om att nystarta ett kärnkraftverk och att senarelägga stängningen av ett annat kärnkraftverk – Moderniseringsarbeten som är oupplösligt förbundna med dessa åtgärder – Omfattas – Nödvändigt att meddela nya tillstånd för vissa arbeten – Saknar betydelse

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artikel 1.2 a första strecksatsen)

(se punkterna 61–71)

2.        Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – Projekt som tillhör klasser som anges i bilaga I ska bli föremål för en bedömning – Projekt avseende kärnkraftverk – Ändringar eller utvidgningar av ett projekt – Begrepp – Förlängning av tillstånd till elproduktion i ett kärnkraftverk – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artiklarna 2.1, 4.1 och 7.1 samt bilaga I, punkterna 2.b, och 24)

(se punkterna 73–76 och 78–81)

3.        Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – De behöriga myndigheternas skyldighet att genomföra bedömningen innan tillståndet meddelas – Begreppet tillstånd – Lag som definierar projektets väsentliga kännetecken – Omfattas – Nödvändigt att tillstånd meddelas senare – Saknar betydelse

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artiklarna 1.2 c och 2.1)

(se punkterna 82–84, 87, 88, 91, 92 och 94 samt punkt 1 i domslutet)

4.        Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – De behöriga myndigheternas skyldighet att genomföra bedömningen innan tillståndet meddelas – Möjlighet till undantag – Risk för trygg elförsörjning – Omfattas – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artiklarna 2.4 och 7)

(se punkt 102 och punkt 2 i domslutet)

5.        Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa projekt – Direktiv 2011/92 – Tillämpningsområde – Projekt som antas genom en nationell lagstiftningsakt – Omfattas inte – Villkor – Bedömning som ankommer på den nationella domstolen

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artikel 1.4)

(se punkterna 104–108, 110, 111 och 114 samt punkt 3 i domslutet)

6.        Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Särskilda bevarandeområden – Medlemsstaternas skyldigheter – Lämplig bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser på ett område – Begreppet projekt – Förlängning av tillstånd till elproduktion i ett kärnkraftverk – Omfattas – Villkor

(Rådets direktiv 92/43, artikel 6.3; Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92, artikel 1.2 a)

(se punkterna 124–133)

7.        Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Särskilda bevarandeområden – Medlemsstaternas skyldigheter – Lämplig bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser på ett område – Villkor – Risk för påtaglig inverkan på det aktuella området – Begrepp – Förlängning av tillstånd till elproduktion i ett kärnkraftverk som är beläget nära ett skyddsområde – Omfattas

(Rådets direktiv 92/43, artikel 6.3)

(se punkterna 134–139)

8.        Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Särskilda bevarandeområden – Medlemsstaternas skyldigheter – Lämplig bedömning av en plans eller ett projekts konsekvenser på ett område – Nödvändigt att göra en bedömning innan de behöriga myndigheterna bifaller förslaget eller projektet

(Rådets direktiv 92/43, artikel 6.3)

(se punkterna 140–145 och punkt 4 i domslutet)

9.        Miljö – Bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter – Direktiv 92/43 – Tillstånd till en plan eller ett projekt i ett område som är skyddsområde av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse – Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse – Begrepp – Trygg elförsörjning – Omfattas – Villkor – Allmän säkerhet – Verkligt och allvarligt hot om avbrott i elförsörjningen – Omfattas

(Artikel 194.1 b FEUF; rådets direktiv 92/43, artikel 6.4)

(se punkterna 155–159 och punkt 5 i domslutet)

10.      Miljö – Miljökonsekvensbedömning av vissa planer och program – Direktiv 92/43 och 2011/92 – Nationell domstols ogiltigförklaring av åtgärder som är oförenliga med förpliktelser som följer av direktiven – Möjlighet att låta verkningarna av de aktuella åtgärderna bestå – Villkor

(Artikel 4.3 FEU; rådets direktiv 92/43, artikel 6.3; Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92)

(se punkterna 170–182 och punkt 6 i domslutet)

Resumé

Genom domen i mål Inter-Environnement Wallonie och Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17), av den 29 juli 2019 tolkade domstolen, stora avdelningen, direktiv 92/43 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(1) och direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.(2) Domen ingår i en tvist mellan å ena sidan två föreningar, Inter-Environnement Wallonie ASBL och Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL vars verksamhetsföremål utgörs av miljöskydd och skydd för livsmiljön och, å andra sidan, Conseil des ministres (Ministerrådet, Belgien). Målet rör den lag genom vilken Konungariket Belgien, för det första, har föreskrivit att den industriella elproduktionen i ett kärnkraftverk som för närvarande inte är i drift ska återupptas för en tid av nästan tio år och, för det andra, med tio år har skjutit upp det ursprungligen föreskrivna slutdatumet för stängningen och upphörandet av den industriella elproduktionen vid ett kärnkraftverk som är i drift. Föreningarna har i huvudsak anmärkt på att de belgiska myndigheterna antog den lagen och inte iakttog kraven på föregående bedömning som föreskrivs i de ovannämnda direktiven.

I det här sammanhanget har domstolen slagit fast att de omtvistade åtgärderna avseende förlängning av den industriella elproduktionen i ett kärnkraftverk är ”projekt” i den mening som avses i direktiv 2011/92 och direktiv 92/43, eftersom de med nödvändighet innebär omfattande arbeten som förändrar de fysiska förhållandena i de aktuella områdena. Projektet ska i princip omfattas av en miljökonsekvensbedömning och en bedömning av inverkan på de berörda områdena innan dessa åtgärder vidtas. Den omständigheten att genomförandet av de åtgärderna kräver att ytterligare rättsakter antas, såsom att ett nytt individuellt tillstånd för industriell elproduktion meddelas för det ena av de båda kärnkraftverken, är inte avgörande i detta avseende. Även de arbeten som är oupplösligt förbundna med de ovannämnda åtgärderna ska vara föremål för en miljökonsekvensbedömning innan åtgärderna vidtas, om arbetenas beskaffenhet och deras potentiella inverkan på miljön och skyddsområdena kan identifieras med tillräcklig precision i detta skede.

Enligt 2011/92 får en medlemsstat – i syfte att trygga sin elförsörjning – undanta ett sådant projekt från miljökonsekvensbedömning för att trygga sin elförsörjning endast om den visar bland annat att det föreligger en rimligt sannolik risk för tryggandet av elförsörjningen och att projektet är så brådskande att det kan motivera att någon miljökonsekvensbedömning inte görs. Den möjligheten till undantag ska emellertid uppfattas så, att den inte påverkar tillämpningen av skyldigheten att göra en miljökonsekvensbedömning för projekt som, såsom i det nationella målet, har gränsöverskridande påverkan.

Ändamålet är visserligen att trygga att en medlemsstats elförsörjning alltid utgör ett tvingande skäl som har ett väsentligt allmänintresse i den mening som avses i direktiv 92/43 som motiverar att projektet genomförs trots en negativ bedömning och trots att alternativa lösningar saknas. Situationen är dock en annan när en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art finns i ett skyddsområde som kan påverkas av projektet. I så fall skulle endast behovet att avvärja ett verkligt och allvarligt hot om avbrott i den berörda medlemsstatens elförsörjning utgöra ett skäl som berör allmän säkerhet i den mening som avses i det direktivet, och kan utgöra en sådan motivering. Domstolen har slutligen slagit fast att en nationell domstol, undantagsvis och om det är tillåtet enligt nationell rätt, får låta verkningarna bestå av åtgärder, såsom de åtgärder som är aktuella i det nationella målet, vilka antagits i strid med skyldigheterna enligt direktiv 2011/92 och direktiv 92/43, om bibehållandet av verkningarna är motiverat av tvingande skäl som har samband med behovet att avvärja ett verkligt och allvarligt hot om avbrott i den berörda medlemsstatens elförsörjning, vilket inte skulle kunna avvärjas genom andra medel eller alternativ, särskilt inom ramen för den inre marknaden. Ett bibehållande av åtgärdernas verkningar får endast omfatta den tidsrymd som är absolut nödvändig för att avhjälpa denna rättsstridighet.


1      Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114) i dess lydelse enligt rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013 (EUT L 158, 2013, s. 193).


2      Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT, L 26, 2012, s. 1).