Language of document : ECLI:EU:F:2010:83

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

8. juli 2010

Sag F­17/08

Andrzej Wybranowski

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — ikke opført på reservelisten — bedømmelse af den mundtlige prøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/60/06 — begrundelse — udvælgelseskomiteens kompetence — vurdering af ansøgerne«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Andrzej Wybranowski i det væsentligste har nedlagt påstand om annullation af afgørelse af 20. december 2007 om ikke at opføre ham på reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/60/06.

Udfald: Kommissionen frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — anvendelsen af bedømmelses- og afvejningskriterier

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III)

2.      Tjenestemænd — ansættelse — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — vurdering af ansøgernes egnethed

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III)

3.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelseskomité — afslag på ansøgning — begrundelsespligt — rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; bilag III, art. 6)

1.      Udvælgelseskomitéen har et vidt skøn ved udførelsen af sit arbejde. Såfremt en meddelelse om udvælgelsesprøve ikke indeholder oplysninger om bedømmelseskriterier, kan udvælgelseskomitéen derfor fastsætte sådanne kriterier, eller såfremt meddelelsen indeholder sådanne oplysninger, men uden angivelse af, hvorledes disse kriterier skal afvejes, kan den fastsætte sådanne afvejningskriterier.

(jf. præmis 32)

Henvisning til:

Domstolen: 26. februar 1981, sag 34/80, Authié mod Kommissionen, Sml. s. 665, præmis 14

Retten: 13. december 1990, sag T­115/89, González Holguera mod Parlamentet, Sml. II, s. 831, summarisk offentliggørelse, præmis 53; 14. juli 1995, sag T­291/94, Pimley-Smith mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 209, og II, s. 637, præmis 48

Personaleretten: 11. september 2008, sag F­127/07, Coto Moreno mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 295, og II­A­1, s. 1563, præmis 47

2.      Hvad angår bedømmelsen af subjektive egenskaber som ansøgernes »egnethed«, »engagement« og »præstationsevne« kan udvælgelseskomitéen som følge af sine vide skønsbeføjelse tage hensyn til hver enkelt ansøgers særlige forhold, som f.eks. faglig erfaring eller særlige sprogfærdigheder.

Den faktiske situation, som de ansøgere, der har faglige erfaringer og sprogfærdigheder, der ligger ud over de krav, som fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, befinder sig i, kan ikke sidestilles med den situation, som de øvrige ansøgere befinder sig i, og hvis den førstnævnte gruppe af ansøgere opnår en bedre bedømmelse end øvrige ansøgere som følge af disse ansøgeres evne til at opfylde de opstillede kriterier, og ikke som følge af, at udvælgelseskomitéen har anvendt et kriterium, der ikke fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, er den foretagne bedømmelse ikke blot i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, men en direkte konsekvens af dette princip. Det er således ikke udtryk for forskelsbehandling at tage hensyn til andre erfaringer og sprogfærdigheder end dem, som kræves i henhold til meddelelsen om udvælgelsesprøven.

(jf. præmis 54-56)

Henvisning til:

Domstolen: 16. juni 1987, sag 40/86, Kolivas mod Kommissionen, Sml. s. 2643, præmis 11

Retten: 26. januar 2005, sag T­267/03, Roccato mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 1, og II, s. 1, præmis 41; 5. april 2005, sag T­336/02, Christensen mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 75, og II, s. 341, præmis 25

3.      Pligten til at begrunde en afgørelse, der indeholder et klagepunkt, har til formål dels at give den pågældende tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan fastslå, om afgørelsen er begrundet eller ej, og om der er grundlag for at anlægge sag med henblik på at anfægte afgørelsens lovlighed, dels at gøre det muligt for Unionens retsinstanser at foretage sin prøvelse.

Hvad angår afgørelser truffet af en udvælgelseskomité skal hensynet til opfyldelsen af begrundelsespligten afvejes mod hensynet til overholdelse af princippet om den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde. Dette princip, der er fastsat i artikel 6 i bilag III til vedtægten, gør det muligt at sikre udvælgelseskomitéen uafhængighed og objektivitet i arbejdet ved at beskytte den mod enhver udefra kommende indblanding eller pression, det være sig fra institutionerne selv, fra de pågældende ansøgere eller fra en tredjepart.

Udvælgelseskomitéens afgørelse om ikke at lade en ansøger få adgang til prøverne er en konsekvens af, at de objektive bedømmelseskriterier, som fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, eller som er fastsat af udvælgelseskomitéen selv, er blevet anvendt på den pågældendes ansøgning. Selv om udvælgelseskomitéen ved en udvælgelsesprøve med et stort antal ansøgere på det første stadium kan begrænse sig til at tilsende ansøgerne en meddelelse om kriterierne for og resultatet af udvælgelsen, er den dog i forhold til sådanne afgørelser forpligtet til senere at give de ansøgere, der udtrykkeligt anmoder herom, oplysning om grundene til, at de pågældende ikke har fået adgang til prøven.

En afgørelse, hvorved udvælgelseskomitéen fastslår, at en ansøger ikke har bestået en prøve, er derimod udtryk for de komparative vurderinger, som udvælgelseskomitéen foretager. Henset til den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde og til, at udvælgelseskomitéen har et vidt skøn ved bedømmelsen af resultaterne af prøver i forbindelse med en udvælgelsesprøve, kan en udvælgelseskomité, når den begrunder, hvorfor en ansøger ikke har bestået en prøve, derfor ikke være forpligtet til nærmere at angive, hvilke af ansøgernes svar der var fundet utilstrækkelige, eller til at forklare, hvorfor disse svar var fundet utilstrækkelige. Fremsendelsen af en meddelelse om de for de forskellige prøver opnåede karakterer udgør derfor i princippet en tilstrækkelig begrundelse af komitéens afgørelser.

Den fortrolige karakter af udvælgelseskomitéens arbejde og det vide skøn, som udvælgelseskomitéen har, indebærer imidlertid ikke, at ansøgerne til en udvælgelsesprøve, der har anmodet om at få meddelelse om de resultater, der er opnået vedrørende hvert af de bedømmelseskriterier i den mundtlige prøve, der er nævnt i meddelelsen om udvælgelsesprøve, ikke i givet fald kan få oplysninger herom.

Såfremt en ansøger har anmodet om at modtage meddelelse om oplysninger, der er nødvendige for at opfylde begrundelsespligten, skal meddelelsen i princippet gives inden udløbet af den frist, der er fastsat i vedtægtens artikel 90 og 91. Hvis en ansøger har modtaget en foreløbig begrundelse, før den pågældende har anlagt sag, er det imidlertid muligt for udvælgelseskomitéen under retssagen at uddybe de tidligere afgivne oplysninger, hvilket indebærer, at et anbringende om tilsidesættelse af begrundelsespligten bliver uden genstand.

(jf. præmis 94, 95 og 97-100)

Henvisning til:

Domstolen: 26. november 1981, sag 195/80, Michel mod Parlamentet, Sml. s. 2861, præmis 27; 4. juli 1996, sag C­254/95 P, Parlamentet mod Innamorati, Sml. I, s. 3423, præmis 24, 30 og 31; 23. september 2004, sag C­150/03 P, Hectors mod Parlamentet, Sml. I, s. 8691, præmis 39

Retten: González Holguera mod Parlamentet, præmis 43; 21. maj 1992, sag T­55/91, Fascilla mod Parlamentet, Sml. II, s. 1757, præmis 35; 6. november 1997, sag T­71/96, Berlingieri Vinzek mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 339, og II, s. 921, præmis 79; 23. januar 2003, sag T­53/00, Angioli mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 13, og II, s. 73, præmis 82; 25. juni 2003, sag T­72/01, Pyres mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 169, og II, s. 861, præmis 70; 17. september 2003, sag T­233/02, Alexandratos og Panagiotou mod Rådet, Sml. Pers. I­A, s. 201, og II, s. 989, præmis 30 og 31

Personaleretten: 13. december 2007, sag F­73/06, Van Neyghem mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 441, og II­A­1, s. 2515, præmis 78