Language of document : ECLI:EU:F:2010:83

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 8 juli 2010

Mål F-17/08

Andrzej Wybranowski

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta den berörde i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av det muntliga provet – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/60/06 — Motivering — Uttagningskommitténs behörighet — Bedömning av sökande”

Saken: Talan, som väckts enligt artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Andrzej Wybranowski har yrkat att beslutet av den 20 december 2007 att inte ta upp honom i förteckningen över godkända sökande i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/60/06 ska ogiltigförklaras.

Domslut: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningar på grundval av meriter och prov – Tillämpning av kriterier för fastställande av provresultat och viktning av kriterierna

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Uttagningsprov – Uttagningar på grundval av meriter och prov – Bedömning av sökandenas lämplighet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Avslag på ansökan om tjänst – Motiveringsskyldighet – Omfattning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 9; bilaga III, artikel 6)

1.      Uttagningskommittén har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid utförandet av sina uppgifter. Om några kriterier för fastställande av provresultat inte anges i meddelandet om uttagningsprov, eller om sådana anges där utan att det fastställs hur viktningen av dem ska ske, får uttagningskommittén således bestämma hur viktningen ska ske.

(se punkt 32)

Hänvisning till

Domstolen: 26 februari 1981, 34/80 Authié mot kommissionen, REG 1981, s. 665, punkt 14

Förstainstansrätten: 13 december 1990, T‑115/89, González Holguera mot parlamentet, REG 1990, s. II‑831, publicerat i utdrag, punkt 53; 14 juli 1995, T‑291/94, Pimley-Smith mot kommissionen, REGP 1995, s. I‑A‑209 och II‑637, punkt 48

Personaldomstolen: 11 september 2008, F‑127/07, Coto Moreno mot kommissionen, REGP 2008, s. I‑A‑1‑295 och II‑A‑1‑1563, punkt 47

2.      Vad beträffar bedömningen av subjektiva egenskaper som den ”lämplighet”, ”motivation” och ”förmåga” som sökandena har, får uttagningskommittén, med hänsyn till sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning, beakta omständigheter som särskilt hänför sig till varje sökande, exempelvis deras yrkeserfarenhet eller särskilda språkkunskaper.

Den faktiska situationen för sökande som har yrkeserfarenhet och språkkunskaper utöver vad som krävs enligt meddelandet om uttagningsprov är inte jämförbar med den situation som de andra sökandena befinner sig i. I den mån de förstnämnda tillskrivs det bästa provresultatet som en följd av deras förmåga att uppfylla de angivna kriterierna, och inte som en följd av att uttagningskommittén har lagt till ett kriterium som inte anges i meddelandet om uttagningsprov, är fastställandet av provresultatet inte bara förenlig med principen om likabehandling utan den påfordras dessutom av nämnda princip. Det är således inte diskriminerande att beakta andra erfarenheter och språkkunskaper än de som krävs enligt meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 54–56)

Hänvisning till

Domstolen: 16 juni 1987, 40/86, Kolivas mot kommissionen, REG 1987, s. 2643, punkt 11

Förstainstansrätten: 26 januari 2005 T‑267/03, Roccato mot kommissionen, REGP 2005, I‑A‑1 och II‑1, punkt 4; 5 april 2005, T‑336/02, Christensen mot kommissionen, REGP 2005, s. I‑A‑75 och II‑341, punkt 25

3.      Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot har till syfte att dels ge den som berörs av beslutet tillräckliga upplysningar för att kunna bedöma om beslutet är välgrundat och om det är lämpligt att väcka talan för att bestrida beslutets lagenlighet, dels göra det möjligt för unionsdomstolen att utföra sin prövning.

När det gäller beslut som fattas av en uttagningskommitté ska motiveringsskyldigheten vägas mot skyldigheten att uppfylla det sekretesskrav som omgärdar uttagningskommitténs arbete. Denna princip, som slås fast i artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna, gör det möjligt att garantera att uttagningskommittén är oberoende och objektiv i sitt arbete, genom att skydda den mot varje inblandning och påtryckning utifrån, oavsett om denna härrör från institutionerna själva, berörda sökande eller tredje man.

Uttagningskommitténs beslut att inte låta den sökande delta i proven är en följd av att objektiva bedömningskriterier, som har fastställts i meddelandet om uttagningsprov eller som har angetts av uttagningskommittén själv, har tillämpats på ansökningshandlingen. I detta hänseende gäller att kommittén, även om den, i uttagningsprov med många sökande, i ett första stadium får inskränka sig till att endast underrätta de sökande om kriterierna och resultaten av uttagningen, därefter är skyldig att ge de sökande som så begär en individuell förklaring till varför de inte har tillåtits att delta.

Det beslut genom vilket uttagningskommittén fastställer att en sökande har underkänts i ett prov är däremot ett uttryck för de bedömningar av komparativt slag som kommittén ägnar sig åt. Med beaktande av den sekretess som ska omgärda kommitténs arbete och den med hänsyn till det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den har vid bedömningen av resultaten av proven i ett uttagningsförfarande, är kommittén följaktligen inte skyldig, vid motiveringen av varför en sökande har underkänts i ett prov, att precisera vilka av sökandens svar som har bedömts vara bristfälliga eller att förklara varför de har bedömts vara bristfälliga. Följaktligen utgör en underrättelse om de provresultat som har erhållits i olika delprov i princip en tillräcklig motivering av kommitténs beslut.

Sekretessen i uttagningskommitténs arbete och det stora utrymme för skönsmässig bedömning som kommittén har innebär emellertid inte att sökandena i ett uttagningsprov, som så har begärt, i förekommande fall inte kan underrättas om de provresultat som har erhållits med avseende på vart och ett av de bedömningskriterier i det muntliga provet vilka anges i meddelandet om uttagningsprov.

Om en sökande har begärt en sådan underrättelse med uppgifter som krävs för iakttagandet av motiveringsskyldigheten, ska underrättelsen i princip lämnas före utgången av den frist som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna. Om en inledande motivering har lämnats till sökanden innan denne väcker talan, är det dock möjligt för uttagningskommittén att komplettera de ursprungliga uppgifterna under förfarandets gång, vilket medför att en grund som avser avsaknad av motivering blir ändamålslös.

(se punkterna 94, 95 och 97–100)

Hänvisning till

Domstolen: 26 november 1981, 195/80, Michel mot parlamentet, REG 1981, s. 2861, punkt 27; 4 juli 1996, C‑254/95 P, parlamentet mot Innamorati, REG 1996, s. I‑3423, punkterna 24, 30 och 31; 23 september 2004, C‑150/03 P, Hectors mot parlamentet, REG 2004, s. I‑8691, punkt 39

Förstainstansrätten: ovannämnda målet González Holguera mot parlamentet, punkt 43; 21 maj 1992, T‑55/91, Fascilla mot parlamentet, REG 1992, s. II‑1757, punkt 35; 6 november 1997, T‑71/96, Berlingieri Vinzek mot kommissionen, REGP 1997, s. I‑A‑339 och II‑921, punkt 79; 23 januari 2003, T‑53/00, Angioli mot kommissionen, REGP 2003, s. I‑A‑13 och II‑73, punkt 82; 25 juni 2003, T‑72/01, Pyres mot kommissionen, REGP 2003, s. I‑A‑169 och II‑861, punkt 70; 17 september 2003, T‑233/02, Alexandratos och Panagiotou mot rådet, REGP 2003, s. I‑A‑201 och II‑989, punkterna 30 och 31

Personaldomstolen: 13 december 2007, F‑73/06, Van Neyghem mot kommissionen, REGP 2007, s. I‑A‑1‑441 och II‑A‑1‑2515, punkt 78