Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2008 r. - Wybranowski przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/08)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Andrzej Wybranowski (Warszawa, Polska) (przedstawiciele: adwokat Z. Wybranowski)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Zmiana decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/60/06 z dnia 15 listopada 2007 r. o przyznaniu skarżącemu 20 na 50 punktów na egzaminie ustnym i w rezultacie o niewpisaniu go na listę rezerwową, jak również decyzji tej samej komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. o niezwiększeniu liczby otrzymanych punktów, po ponownej analizie egzaminu ustnego, do pułapu pozwalającemu na wpisanie skarżącego na listę rezerwową. Ewentualnie, stwierdzenie nieważności tych decyzji i wniosek o nakazanie stronie pozwanej lub komisji konkursowej wydania nowej decyzji poprzez wpisanie skarżącego na listę rezerwową.

Żądania strony skarżącej

zmiana decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/60/06 z dnia 15 listopada 2007 r. o przyznaniu skarżącemu 20 na 50 punktów na egzaminie ustnym i w rezultacie o niewpisaniu go na listę rezerwową, jak również decyzji tej samej komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. o niezwiększeniu liczby otrzymanych punktów, po ponownej analizie egzaminu ustnego, do pułapu pozwalającemu na wpisanie skarżącego na listę rezerwową;

ewentualnie, stwierdzenie nieważności tych decyzji oraz nakazanie stronie pozwanej lub komisji konkursowej wydania nowej decyzji o wpisaniu skarżącego na listę rezerwową;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________