Language of document : ECLI:EU:F:2008:110

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 9. septembra 2008

Vec F‑18/08

Luis Ritto

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Náhrada neoprávnených platieb – Príspevok na domácnosť – Zjavná nezrovnalosť platby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Ritto navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie zo 14. mája 2007, ktorým mu bolo oznámené, že s účinnosťou od 1. septembra 2001 mu nebude vyplácaný príspevok na domácnosť a suma, ktorá mu z tohto dôvodu bola vyplatená od tohto dňa, sa musí podľa článku 85 služobného poriadku vrátiť, uvedené rozhodnutie bolo prijaté spolu s rozhodnutiami Komisie z 1. a 21. júna 2007 stanovujúcimi podmienky vrátenia, ako aj zrušiť rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007 o zamietnutí jeho sťažnosti proti uvedeným rozhodnutiam

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Náhrada neoprávnených platieb – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 85; príloha VII článok 1 ods. 3)

Z článku 85 prvého odseku služobného poriadku vyplýva, že na to, aby neoprávnená platba bola vrátená, je potrebné poskytnúť dôkaz, že si príjemca skutočne musel byť vedomý neoprávnenosti platby, alebo že neoprávnenosť bola tak zjavná, že o nej musel vedieť. V prípade, že neexistuje dôkaz o tom, že príjemca vedel o neoprávnenosti platby, treba preskúmať okolnosti, za akých bola platba uskutočnená, s cieľom zistiť, či uvedená neoprávnenosť platby sa mohla zjavne rozpoznať.

Výraz „taká zjavná“, ktorý charakterizuje neoprávnenosť platby v zmysle článku 85 služobného poriadku, neznamená, že úradník, ktorý je príjemcom platby bez právneho dôvodu, je zbavený akejkoľvek snahy o premýšľanie alebo preskúmanie tejto platby, ale znamená, že vznikne povinnosť túto platbu vrátiť v prípade, ak ide o omyl, ktorý si bežne starostlivý úradník všimne.

Samotné znenie ustanovenia článku 1 ods. 3 prílohy VII služobného poriadku umožňuje každému úradníkovi aj bez právnického vzdelania oboznámiť sa so skutočnosťou, že nárok na príspevok na domácnosť je zachovaný pod podmienkou, že príjmy zo zárobkovej činnosti manžela/manželky nepresiahnu určitú hranicu. Okrem toho vysoko postavenému úradníkovi, ktorý má odpracovaných viac rokov a viac skúseností, musia byť známe dôsledky prekročenia hornej hranice stanovenej v článku 1 ods. 3 prílohy VII služobného poriadku.

Skutočnosť, že úradník každý rok riadne zasiela doklady o príjmoch zo zárobkovej činnosti manžela/manželky, ho nezbavuje povinnosti zistiť z vlastnej iniciatívy, že tieto príjmy prekračujú hornú hranicu stanovenú v článku 1 ods. 3 prílohy VII služobného poriadku. V každom prípade skutočnosť, že administratíva sa dopustila omylu alebo nedbanlivosti, nemá nijaký vplyv na uplatňovanie článku 85 služobného poriadku, ktorý presne predpokladá, že administratíva sa dopustila omylu vykonaním protiprávnej platby. V skutočnosti nejde o otázku, či omyl bol zjavný pre administratívu, ale o to, či bol zjavný pre dotknutú osobu. Pritom keďže žalobca má ako každý úradník osobný záujem na overení správnosti platieb, ktoré sa mu mesačne vyplácajú, jeho situácia nie je porovnateľná so situáciou administratívy, ktorá je poverená zabezpečovaním platieb tisícov miezd a príspevkov rôzneho druhu.

(pozri body 29 – 31, 34, 36, 39 a 40)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. júna 1973, Kuhl/Rada, 71/72, Zb. s. 705, bod 11; 11. júla 1979, Broe/Komisia, 252/78, Zb. s. 2393, body 11 a 13; 11. októbra 1979, Berghmans/Komisia, 142/78, Zb. s. 3125, bod 9

Súd prvého stupňa: 12. júla 1990, Scheiber/Rada, T‑111/89, Zb. s. II‑429, bod 43; 10. februára 1994, White/Komisia, T‑107/92, Zb. VS s. I‑A‑41, II‑143, bod 38; 24. februára 1994, Stahlschmidt/Parlament, T‑38/93, Zb. VS s. I‑A‑65, II‑227, bod 23; 5. novembra 2002, Ronsse/Komisia, T‑205/01, Zb. VS s. I‑A‑211, II‑1065, body 47 až 49; 15. júla 2004, Gouvras/Komisia, T‑180/02 a T‑113/03, Zb. VS s. I‑A‑225, II‑987, bod 76