Language of document : ECLI:EU:F:2009:149

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

10. november 2009

Sag F-14/08 DEP

X

mod

Europa-Parlamentet

»Retspleje – fastsættelse af sagsomkostninger«

Angående: Stævning vedrørende fastsættelse af sagsomkostninger indleveret af X i henhold til artikel 92 i procesreglementet for Retten for EU-Personalesager efter Personaleretten afsagde kendelse af 18. december 2008 (sag F-14/08, X mod Parlamentet, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000).

Udfald: De udgifter til sagsomkostninger, som X kan kræve erstattet i sag F-48/08, fastsættes til 5 670 EUR med tillæg af morarenter fra det tidspunkt, hvor nærværende kendelse forkyndes og indtil betaling sker. Den rentesats, der skal anvendes, skal beregnes på grundlag af Den Europæiske Centralbanks gældende satser for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den periode, der er tale om, forhøjet med to procentpoint, dog således at den ikke overstiger den sats på 6%, som sagsøgeren har stillet krav om i sine påstande.

Sammendrag

1.      Retspleje – sagsomkostninger – fastsættelse – udgifter, der kan kræves erstattet – begreb

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

2.      Retspleje – sagsomkostninger – fastsættelse – forhold, der skal tages i betragtning

[Personalerettens procesreglement, art. 91, litra b)]

3.      Retspleje – sagsomkostninger – fastsættelse – morarenter

1.      Det følger af artikel 91, litra b), i Personalerettens procesreglement, at de udgifter, der kan kræves erstattet, er begrænset dels til de udgifter, der er afholdt med henblik på sagens behandling for Personaleretten, dels til de udgifter, som var nødvendige i denne forbindelse. Det påhviler endvidere sagsøgeren at godtgøre eksistensen af de udgifter, som kræves erstattet.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Retten i Første Instans, 20. november 2002, sag T-171/00 DEP, Spruyt mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 225, og II, s. 1127, præmis 22; 8. juli 2004, forenede sager T-7/98 DEP, T-208/98 DEP og T-109/99 DEP, De Nicola mod EIB, Sml. Pers. I-A, s. 219, og II, s. 973, præmis 42

Personaleretten, 16. maj 2007, sag F-100/05 DEP, Chatziioannidou mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II, A-1, s. 0000, præmis 17

2.      Fællesskabets retsinstanser er ikke kompetente til at fastsætte de beløb, som parterne skal udrede i salær til deres egne advokater, men de kan fastsætte den del af disse beløb, der kan søges erstattet hos den part, som pålægges at betale sagens omkostninger. Personaleretten skal, idet den tager stilling til fastsættelsen af sagsomkostningerne, hverken tage hensyn til en national tarif for advokaters salærer eller til en eventuel aftale herom, indgået mellem den berørte part og dennes repræsentanter eller rådgivere.

Da der ikke i fællesskabsretten findes bestemmelser om fastsættelse af sådanne honorarer, er Personaleretten frit stillet ved sin vurdering af de foreliggende oplysninger, idet den dog skal tage hensyn til sagens genstand og karakter, dens betydning efter fællesskabsretten og dens sværhedsgrad, såvel som til den arbejdsbyrde, som de pågældende befuldmægtigede og rådgivere har båret i forbindelse med sagen, samt til parternes økonomiske interesse i sagen. Fællesskabets retsinstanser kan frit anvende det skøn, som de råder over, til at fastsætte de udgifter, der kan kræves erstattet, til et lavere beløb end det beløb, som den part, der skal erstatte sagsomkostningerne, var indstillet på at betale.

(jf. præmis 22 og 23)

Henvisning til:

Domstolen, 8. februar 2007, sag C-3/06 P, Groupe Danone mod Kommissionen, Sml. I, s. 1331, præmis 61 og 62

Retten i Første Instans, Spruyt mod Kommissionen, præmis 25 og 26; De Nicola mod EIB, præmis 32; 2. juni 2009, sag T-47/03 DEP, Sison mod Rådet, Sml. II, s. 1483, præmis 48

Personaleretten, Chatziioannidou mod Kommissionen, præmis 20

3.      Sagsøgeren har krav på morarenter af det af Personaleretten fastsatte erstatningspligtige beløb fra det tidspunkt, hvor kendelsen om fastsættelse af sagsomkostningerne forkyndes, og indtil betaling sker.

(jf. præmis 38)