Language of document : ECLI:EU:F:2009:149

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2009

Asia F-14/08 DEP

X

vastaan

Euroopan parlamentti

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulujen vahvistaminen

Aihe: X:n Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 92 artiklan nojalla esittämä hakemus oikeudenkäyntikulujen vahvistamisesta virkamiestuomioistuimen 18.12.2008 antaman määräyksen johdosta (asia F-14/08, X v. parlamentti, Kok. H., s. I-A-1-0000 ja II-A-1-0000).

Ratkaisu: X:lle asiassa F-14/08 korvattavien oikeudenkäyntikulujen määräksi vahvistetaan 5 670 euroa ja mainitulle määrälle on maksettava viivästyskorkoa maksupäivään saakka tämän määräyksen tiedoksiannosta lukien. Sovellettava korkokanta lasketaan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille kyseisellä ajanjaksolla vahvistaman korkokannan mukaan korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, ylittämättä kuitenkaan kantajan vaatimaa kuutta prosenttia.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Korvattavat oikeudenkäyntikulut – Käsite

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Huomioon otettavat seikat

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohta)

3.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Vahvistaminen – Viivästyskorot

1.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 91 artiklan b alakohdasta ilmenee, että korvattavat kulut on rajattu ensinnäkin asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa aiheutuneisiin kustannuksiin ja toiseksi tätä varten välttämättömiin kustannuksiin. Kantajan on esitettävä tositteet, jotka vahvistavat, että kulut, joiden korvaamista hän vaatii, ovat todellisia.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑171/00 DEP, Spruyt v. komissio, 20.11.2002 (Kok. H., s. I‑A‑225 ja II‑1127, 22 kohta) ja yhdistetyt asiat T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP ja T‑109/99 DEP, De Nicola v. EIP, 8.7.2004 (Kok. H., s. I‑A‑219 ja II‑973, 42 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑100/05 DEP, Chatziioannidou v. komissio, 16.5.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 17 kohta)

2.      Yhteisöjen tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa vahvistaa palkkioita, jotka asianosaiset ovat velvollisia maksamaan omille asianajajilleen, vaan määrittää määrä, johon saakka oikeudenkäyntikulut korvaamaan velvoitettu asianosainen on velvollinen korvaamaan kyseiset palkkiot. Kun ratkaistaan oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskeva hakemus, ei pidä ottaa huomioon kansallista taksaa, jolla vahvistetaan asianajajien palkkiot, eikä asianosaisen ja hänen asiamiestensä tai neuvonantajiensa mahdollisesti tältä osin tekemää sopimusta.

Koska taksoista ei ole yhteisön säännöksiä, asian tosiseikkoja on harkittava vapaasti ja huomioon on otettava oikeusriidan kohde ja luonne, sen merkitys yhteisön oikeuden kannalta sekä asian vaikeus, työmäärä, jonka oikeudenkäynti on edellyttänyt asiamiehiltä ja neuvonantajilta, jotka ovat osallistuneet siihen ja taloudelliset intressit, joita riita-asialla on asianosaisille. Yhteisöjen tuomioistuinten harkinnan vapaus voi johtaa siihen, että korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi vahvistetaan pienempi määrä kuin määrä, jonka se asianosainen, jonka on korvattava oikeudenkäyntikulut, olisi ollut valmis maksamaan toiselle asianosaiselle.

(ks. 22 ja 23 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑3/06 P, Groupe Danone v. komissio, 8.2.2007 (Kok., s. I‑1331, 61 ja 62 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Spruyt v. komissio, 25 ja 26 kohta; em. asia De Nicola v. EIP, 32 kohta ja asia T‑47/03 DEP, Sison v. neuvosto, 2.6.2009 (Kok., s. II‑1483, 48 kohta)

Virkamiestuomioistuin: em. asia Chatziioannidou v. komissio, 20 kohta

3.      Kantajalla on oikeus tuomioistuimen vahvistamien korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrälle laskettavaan viivästyskorkoon oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevan määräyksen tiedoksiannosta lukien siihen saakka, kunnes mainitut oikeudenkäyntikulut on tosiasiallisesti maksettu.

(ks. 38 kohta)