Language of document : ECLI:EU:F:2009:149

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 10 listopada 2009 r.

Sprawa F-14/08 DEP

X

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot: Wniosek o ustalenie kosztów złożony przez X na podstawie art. 92 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, w następstwie postanowienia Sądu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie F‑14/08 X przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. SP s. I‑A‑1‑0000 i II‑A‑1‑0000.

Orzeczenie: Wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz X w sprawie F‑14/08 zostaje ustalona na kwotę 5670 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę od tej kwoty od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty. Stopę należnego oprocentowania oblicza się na podstawie stopy ustalonej przez EBC dla głównych operacji refinansowych obowiązującej w ww. okresie, powiększonej o dwa punkty, lecz nie wyższej niż stopa wynosząca 6%, której żądała skarżąca.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

2.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b))

3.      Postępowanie – Koszty – Ustalenie – Odsetki za zwłokę

1.      Z przepisu art. 91 lit. b) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej wynika, że koszty podlegające zwrotowi obejmują wyłącznie, po pierwsze, koszty poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem do spraw Służby Publicznej oraz, po drugie, koszty, które były w tym celu niezbędne. Ponadto skarżący jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających, mogących wykazać rzeczywisty charakter kosztów, których zwrotu żąda.

(zob. pkt 21)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑171/00 DEP Spruyt przeciwko Komisji, 20 listopada 2002 r., RecFP s. I‑A‑225, II‑1127, pkt 22; sprawy połączone T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP i T‑109/99 DEP De Nicola przeciwko EBI, 8 lipca 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑219, II‑973, pkt 42

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑100/05 DEP Chatziioannidou przeciwko Komisji, 16 maja 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 17

2.      Sąd wspólnotowy nie jest uprawniony do ustalania wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz do określenia kwoty, do której te wynagrodzenia mogą podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd wspólnotowy nie musi brać pod uwagę krajowych taryf ustalających wysokość wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych ani ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

W braku przepisów wspólnotowych o charakterze taryfowym sąd wspólnotowy winien swobodnie ocenić okoliczności danego przypadku, uwzględniając przedmiot i charakter sporu, jego znaczenie z punktu widzenia prawa wspólnotowego, a także stopień trudności sprawy, nakład pracy wymagany w postępowaniu spornym od biorących udział w sprawie pełnomocników lub doradców oraz interes ekonomiczny, jaki strony miały w sporze. Swobodna ocena sądu wspólnotowego może prowadzić do ustalenia kosztów podlegających zwrotowi w kwocie niższej od tej, jaką strona zobowiązana do pokrycia tych kosztów byłaby skłonna wypłacić drugiej stronie.

(zob. pkt 22, 23)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑3/06 P Groupe Danone przeciwko Komisji, 8 lutego 2007 r., Zb.Orz. s. I‑1331, pkt 61, 62

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Spruyt przeciwko Komisji, pkt 25, 26; ww. sprawa De Nicola przeciwko EBI, pkt 32; sprawa T‑47/03 DEP Sison przeciwko Radzie, 2 czerwca 2009 r., Zb.Orz. s. II‑1483, pkt 48

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Chatziioannidou przeciwko Komisji, pkt 20

3.      Skarżącemu przysługują odsetki za zwłokę od ustalonej przez sąd kwoty kosztów podlegających zwrotowi, od chwili doręczenia postanowienia w sprawie ustalenia kosztów do chwili faktycznej zapłaty omawianych kosztów.

(zob. pkt 38)