Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY

SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Sprawa F‑14/08

X

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Wykreślenie – Cofnięcie skargi – Koszty – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której X żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności opinii Komitetu ds. Inwalidztwa w jej sprawie, wydanej w dniu 22 czerwca 2007 r. oraz decyzji dyrektora ds. kadr Parlamentu z dnia 27 czerwca 2007 r. stwierdzającej, że skarżąca nie jest trwale niezdolna do pracy w stopniu całkowitym, co skutkowałoby niezdolnością do wykonywania obowiązków, a po drugie, przekazania sprawy Komitetowi ds. Inwalidztwa celem ponownego zajęcia stanowiska.

Orzeczenie: Sprawa F‑14/08 X przeciwko Parlamentowi zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Parlament pokrywa, poza własnymi kosztami, trzy czwarte kosztów poniesionych przez skarżącą. Skarżąca pokrywa jedną czwartą swoich kosztów.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Koszty – Cofnięcie skargi uzasadnione postępowaniem strony przeciwnej

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 89 § 5)

2.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Decyzja stwierdzająca zdolność urzędnika do pracy i wzywająca go do powrotu do pracy – Dopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 59 ust. 4, art. 90, 91)

1.      Zgodnie z art. 89 § 5 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej strona cofająca skargę zostaje obciążona kosztami postępowania, jeżeli strona przeciwna wniosła o to w swoich uwagach dotyczących cofnięcia skargi. Jednakże, na żądanie strony cofającej skargę, koszty pokrywa strona przeciwna, jeśli wydaje się to uzasadnione ze względu na jej postępowanie. W przypadku zaskarżenia przez urzędnika decyzji odmawiającej uznania go za niezdolnego do pracy należy uważać, że instytucja, która nie udzieliła odpowiedzi na uprzednie zażalenie w terminie czterech miesięcy, po których zapada dorozumiana decyzja odmowna, oraz przyjęła niejednoznaczne podejście w odniesieniu do sytuacji zainteresowanego po wniesieniu skargi, przyczyniła się swoim zachowaniem do skierowania sprawy na drogę sądową, a zatem można ją obciążyć częścią kosztów poniesionych przez skarżącego urzędnika.

(zob. pkt 6–10)

2.      Decyzja organu powołującego wynikająca z opinii Komitetu ds. Inwalidztwa i zawierająca, oprócz oceny zdolności do pracy urzędnika, która sama w sobie nie zmienia dotychczasowej sytuacji prawnej zainteresowanego, nakaz powrotu do pracy, stanowi akt niekorzystny, którego zakwestionowanie przez urzędnika jest dopuszczalne.

(zob. pkt 14, 17, 19)