Language of document : ECLI:EU:F:2008:177

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 18 december 2008

Mål F-14/08

X

mot

Europaparlamentet

”Avskrivning – Återkallelse – Rättegångskostnader – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, väckt av X, dels om ogiltigförklaring av invaliditetskommitténs yttrande avseende sökanden, vilket avgetts den 22 juni 2007, och personaldirektörens beslut av den 27 juni 2007 enligt vilket sökanden inte ansågs lida av en total bestående invaliditet som hindrar henne från att utföra sina arbetsuppgifter, dels om återförvisning av ärendet till invaliditetskommittén för förnyad prövning.

Avgörande: Mål F‑14/08, X mot parlamentet avskrivs. Parlamentet ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta tre fjärdedelar av sökandens rättegångskostnader. Sökanden ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Rättegångskostnader – Återkallelse motiverad av motpartens uppträdande

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 89.5)

2.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Beslut i vilket tjänstemannens arbetsförmåga fastställs och i vilket tjänstemannen förläggs att återgå till arbetet – Upptagande till sakprövning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 59.4, 90 och 91)

1.      Part som återkallar sin talan ska enligt artikel 89.5 i personaldomstolens rättegångsregler förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om den andra parten har yrkat detta i sitt yttrande över återkallelsen. På begäran av den part som återkallar sin talan ska emellertid kostnaderna bäras av den andra parten, om det framstår som befogat på grund av dennes uppträdande. När en tjänsteman väckt talan mot ett beslut i vilket det slås fast att tjänstemannen inte lider av invaliditet, ska en institution som inte besvarat ett klagomål från tjänstemannen inom den frist på fyra månader efter vilken institutionen ska anses ha fattat ett underförstått avslagsbeslut, och vilken institution har intagit en tvetydig inställning till den berördes situation efter talans väckande, genom sitt agerande anses ha medverkat till att denna talan väckts. Institutionen kan under dessa omständigheter förpliktas att ersätta en del av den klagande tjänstemannens rättegångskostnader.

(se punkterna 6–10)

2.      När ett beslut av tillsättningsmyndigheten, som fattats tillföljd av ett yttrande från invaliditetskommittén, förutom en bedömning av en tjänstemans arbetsförmåga som i sig inte förändrar den berördes tidigare rättsliga situation, även innehåller förläggande att återuppta arbetet, utgör detta ett beslut som går tjänstemannen emot och mot vilket talan kan väckas av densamme.

(se punkterna 14, 17 och 19)