Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Wybranowski/Komisia

(vec F-17/08)1

(Verejná služba − Všeobecné výberové konanie − Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov − Vyhodnotenie ústnej skúšky − Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/60/06 − Odôvodnenie − Právomoc výberovej komisie − Posúdenie uchádzačov)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobca: Andrzej Wybranowski (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: Z. Wybranowski, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a K. Hermann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zmena alebo zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/60/06 AD5 o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov uvedeného výberového konania v nadväznosti na výsledky ústnej skúšky

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Wybranowski je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 25.