Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

14. marts 2019 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – begrebet »udformning« – udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi – todimensionalt varemærke – figurmærke, der ligeledes udgør et værk i ophavsretlig forstand – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii) – forordning (EU) 2015/2424«

I sag C-21/18,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) ved afgørelse af 14. december 2017, indgået til Domstolen den 11. januar 2018, i sagen

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

mod

Svenskt Tenn AB,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász (refererende dommer), M. Ilešič og I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        Svenskt Tenn AB ved jur.kand. B. Eliasson og M. Jerner,

–        Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda og G. Tolstoy, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) og samme bestemmelse i forordning nr. 207/2009, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning nr. 207/2009, som ændret«).

2        Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Textilis Ltd og Ozgur Keskin, på den ene side, og Svenskt Tenn AB, på den anden side, vedrørende sagsøgerne i hovedsagens markedsføring af varer til indretning, som angiveligt udgør en krænkelse af det varemærke, som Svenskt Tenn er indehaver af.

 Retsforskrifter

 Forordning nr. 207/2009

3        Artikel 4 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »[EU]-varemærkets form« bestemmer:

»Et [EU]-varemærke kan bestå af alle de tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

4        Denne forordnings artikel 7, der har overskriften »Absolutte hindringer for registrering«, bestemmer i stk. 1, litra e):

»Udelukket fra registrering er:

[…]

e)      tegn, som udelukkende består af:

i)      en udformning, der følger af varens egen karakter

ii)      en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat

iii)      en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.«

 Forordning nr. 207/2009, som ændret

5        12. betragtning til forordning 2015/2424, hvormed forordning nr. 207/2009 blev ændret, har følgende ordlyd:

»For at opnå retssikkerhed og fuld overensstemmelse med prioritetsprincippet, i henhold til hvilket et registreret ældre varemærke har forrang for senere registrerede varemærker, er det nødvendigt at fastsætte, at håndhævelsen af rettigheder, der er knyttet til et EU-varemærke, ikke bør berøre indehaverrettigheder, der er erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato […]«

6        Artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 207/2009, som ændret, fastsætter følgende:

»Udelukket fra registrering er:

[…]

e)      tegn, som udelukkende består af

i)      formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter

ii)      formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat

iii)      formen eller en anden egenskab, der giver varerne en væsentlig værdi.«

7        Det fremgår af artikel 4 i forordning 2015/2424, at bestemmelsen trådte i kraft den 23. marts 2016.

 Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8        Svenskt Tenn markedsfører møbler, møbelstof og andet udstyr til indretning.

9        I løbet af 1930’erne indledte Svenskt Tenn et samarbejde med arkitekten Joseph Frank, som udarbejdede flere mønstre til møbelstoffer, bl.a. et mønster kaldet MANHATTAN, som selskabet markedsfører, og som det hævder at være indehaver af ophavsrettighederne til.

10      Den 4. januar 2012 indgav Svenskt Tenn en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). Dette figurmærke kaldet MANHATTAN blev registreret under nr. 010540268.

11      De varer og tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, henhører under klasse 11, 16, 20, 21, 24, 27 og 35 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og omfatter bl.a. lampeskærme (klasse 11), duge, bordservietter og dækkeservietter af papir; coasters af papir; emballagepapir; skrive- eller malebøger; plakater (klasse 16), møbler (klasse 20), husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; børster; glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser (klasse 21), tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; sengetæpper og bordduge (klasse 24), gulvtæpper og tæpper; vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer; tapeter (klasse 27), detailsalg af møbler, puder, spejle, tapet, gulvtæpper, lamper til belysning, tekstilstoffer, tekstilvarer, modevarer, husholdnings- og køkkenredskaber og -beholdere, bordservice, glasvarer, porcelæn, keramik, lysestager, papirservietter, tasker, juvelerarbejder, bøger og tidsskrifter (klasse 35).

12      Figurmærket MANHATTAN er gengivet som følger: