Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. března 2012 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené království] - Football Dataco Ltd a další v. Yahoo UK Limited a další

(Věc C-604/10)

"Směrnice 96/9/ES - Právní ochrana databází - Autorské právo - Rozpisy utkání fotbalových ligových soutěží"

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Žalované: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Court of Appeal, Spojené království - Výklad čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, s. 20; Zvl. vyd. 13/15, s. 459) - Pojem "databáze, které způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu představují vlastní duševní výtvor autora" - Počítačové přehledy fotbalových utkání naplánovaných na nadcházející sezónu

Výrok

Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází musí být vykládán v tom smyslu, že na "databázi" ve smyslu čl. 1 odst. 2 této směrnice se vztahuje ochrana podle autorského práva stanovená touto směrnicí za podmínky, že výběr nebo uspořádání údajů v ní obsažených je originálním vyjádřením tvůrčí svobody jejího autora, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

V důsledku toho:

-    duševní úsilí a dovednosti vynaložené na vytvoření uvedených údajů nejsou relevantní pro určení způsobilosti uvedené databáze pro ochranu tímto právem;

-    pro tyto účely je bezvýznamné, že výběr nebo uspořádání těchto údajů obsahuje či neobsahuje přidání podstatného významu těmto údajům, a

-    značné pracovní úsilí a dovednosti vyžadované pro vytvoření této databáze nemohou jako takové odůvodnit takovouto ochranu, pokud nevyjadřují žádnou originalitu výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje.

Směrnice 96/9 musí být vykládána v tom smyslu, že s výhradou přechodného ustanovení obsaženého v jejím čl. 14 odst. 2 brání vnitrostátní právní úpravě, která přiznává databázím spadajícím pod definici obsaženou v jejím čl. 1 odst. 2 ochranu podle autorského práva za jiných podmínek, než jsou podmínky stanovené v jejím čl. 3 odst. 1.

____________

1 - Úř. věst. C 89, 19.3.2011.