Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Förenade kungariket) - Football Dataco Ltd m.fl. mot Yahoo UK Limited m.fl.

(Mål C-604/10)()

(Direktiv 96/9/EG - Rättsligt skydd för databaser - Upphovsrätt - Spelprogram för fotbollsligor)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Limited, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Svarande: Yahoo UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC, Enetpulse APS

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Court of Appeal, Förenade kungariket - Tolkningen av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, s. 20) - Begreppet "databaser som på grund av innehållets urval eller sammanställning utgör sådana intellektuella verk" - Datoriserade spelprogram för kommande fotbollssäsonger

Domslut

Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser ska tolkas så, att en databas i den mening som avses i artikel 1.2 i nämnda direktiv åtnjuter upphovsrättsligt skydd enligt direktivet, förutsatt att urvalet eller sammanställningen av de data som databasen innehåller är ett egenartat uttryck för upphovsmannens kreativa frihet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

Således gäller följande:

-    Den intellektuella ansträngning och den skicklighet som krävs för att skapa nämnda data saknar relevans för bedömningen av om databasen åtnjuter sådant upphovsrättsligt skydd.

-    Det är härvid oväsentligt om urvalet eller sammanställningen av dessa data innefattar ett väsentligt tillägg till dessa data eller ej.

-    Det väsentliga arbete och den väsentliga skicklighet som krävs för att upprätta databasen kan inte i sig motivera sådant skydd om detta arbete och denna skicklighet inte ger uttryck för någon egenart vid urvalet eller sammanställningen av de data som databasen innehåller.

Direktiv 96/9 ska tolkas så, att det, med förbehåll för övergångsbestämmelsen i artikel 14.2, utgör hinder för nationella bestämmelser som ger databaser vilka omfattas av definitionen i artikel 1.2 i direktivet upphovsrättsligt skydd på andra villkor än dem som föreskrivs i artikel 3.1.

____________

1 - ) EUT C 89, 19.03.2011.