Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

Věc C‑604/10

Football Dataco Ltd a další

v.

Yahoo! UK Ltd a další

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Směrnice 96/9/ES – Právní ochrana databází – Autorské právo – Rozpisy utkání fotbalových ligových soutěží“

Shrnutí rozsudku

1.        Sbližování právních předpisů – Právní ochrana databází – Směrnice 96/9 – Autorské právo a zvláštní právo

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9, čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1)

2.        Sbližování právních předpisů – Právní ochrana databází – Směrnice 96/9 – Ochrana autorským právem – Podmínky

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9, čl. 3 odst. 1)

3.        Sbližování právních předpisů – Právní ochrana databází – Směrnice 96/9 – Ochrana autorským právem

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9, čl. 3 odst. 1 a čl. 14 odst. 2)

1.        Jak ze srovnání znění čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9 o právní ochraně databází, tak i z ostatních ustanovení nebo bodů odůvodnění této směrnice, zejména z jejího čl. 7 odst. 4 a jejího třicátého devátého bodu odůvodnění, vyplývá, že autorské právo a zvláštní právo tvoří dvě samostatná práva, jejichž předmět a podmínky použití se liší. Okolnost, že databáze ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 96/9 nesplňuje podmínky způsobilosti pro ochranu podle zvláštního práva na základě článku 7 uvedené směrnice, tedy automaticky neznamená, že tato databáze není způsobilá ani pro autorskoprávní ochranu podle článku 3 této směrnice.

(viz body 27–28)

2.        Článek 3 odst. 1 směrnice 96/9 o právní ochraně databází musí být vykládán v tom smyslu, že na databázi ve smyslu čl. 1 odst. 2 této směrnice se vztahuje ochrana podle autorského práva stanovená touto směrnicí za podmínky, že výběr nebo uspořádání údajů v ní obsažených je originálním vyjádřením tvůrčí svobody jejího autora, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

V důsledku toho:

– duševní úsilí a dovednosti vynaložené na vytvoření uvedených údajů nejsou relevantní pro určení způsobilosti uvedené databáze pro ochranu tímto právem;

– pro tyto účely je bezvýznamné, že výběr nebo uspořádání těchto údajů obsahuje či neobsahuje přidání podstatného významu těmto údajům, a 

– značné pracovní úsilí a dovednosti vyžadované pro vytvoření této databáze nemohou jako takové odůvodnit takovou ochranu, pokud nevyjadřují žádnou originalitu výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje.

Zaprvé ze znění čl. 3 odst. 2 ve spojení s patnáctým bodem odůvodnění směrnice 96/9 totiž vyplývá, že předmětem ochrany podle autorského práva stanovené touto směrnicí je „struktura“ databáze, nikoliv její „obsah“, tudíž ani prvky tvořící tento obsah. Pojmy „výběr“ a „uspořádání“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice se vztahují na volbu a seřazení údajů, kterými autor databáze vytváří její strukturu. Naproti tomu se tyto pojmy nevztahují na vytváření údajů obsažených v této databázi.

Zadruhé, jak vyplývá z šestnáctého bodu odůvodnění směrnice 96/9, pojem vlastní duševní výtvor autora odkazuje na kritérium originality. Pokud jde o vytvoření databáze, je toto kritérium originality splněno v případě, že její autor prostřednictvím výběru nebo uspořádání údajů, které databáze obsahuje, vyjádří své tvůrčí schopnosti originálním způsobem prostřednictvím rozhodnutí učiněných na základě své tvůrčí svobody. Naproti tomu uvedené kritérium není splněno v případě, že vytvoření databáze je dáno technickými úvahami, pravidly nebo omezeními, která neponechávají žádný prostor pro tvůrčí svobodu. Pro posouzení způsobilosti databáze pro autorskoprávní ochranu stanovenou touto směrnicí se tak nepoužije žádné jiné kritérium než kritérium originality.

(viz body 30, 32, 37–40, 45–46, výrok 1)

3.        Směrnice 96/9 o právní ochraně databází musí být vykládána v tom smyslu, že s výhradou přechodného ustanovení obsaženého v jejím čl. 14 odst. 2 brání vnitrostátní právní úpravě, která přiznává databázím spadajícím pod definici obsaženou v jejím čl. 1 odst. 2 ochranu podle autorského práva za jiných podmínek, než jsou podmínky stanovené v jejím čl. 3 odst. 1.

Článek 3 směrnice 96/9 totiž provádí, jak vyplývá z šedesátého bodu odůvodnění této směrnice, harmonizaci kritérií pro určení, zda bude databáze chráněna podle autorského práva.

(viz body 49, 52, výrok 2)