Language of document : ECLI:EU:C:2012:115

Byla C‑604/10

Football Dataco Ltd ir kt.

prieš

Yahoo! UK Ltd ir kt.

(Court of Appeal (England & Wales)(Civil Division) prašymas
priimti prejudicinį sprendimą)

„Direktyva 96/9/EB – Duomenų bazių teisinė apsauga – Autorių teisės – Futbolo pirmenybių rungtynių tvarkaraščiai“

Sprendimo santrauka

1.        Teisės aktų derinimas – Duomenų bazių teisinė apsauga – Direktyva 96/9 – Autorių teisės ir „sui generis“ teisė

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9 3 straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnio 1 dalis)

2.        Teisės aktų derinimas – Duomenų bazių teisinė apsauga – Direktyva 96/9 – Apsauga autorių teisėmis – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9 3 straipsnio 1 dalis)

3.        Teisės aktų derinimas – Duomenų bazių teisinė apsauga – Direktyva 96/9 – Apsauga autorių teisėmis

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/9 3 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnio 2 dalis)

1.        Iš atitinkamų Direktyvos 96/9 dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 3 straipsnio 1 dalies bei 7 straipsnio 1 dalies ir kitų jos nuostatų bei konstatuojamųjų dalių, būtent jos 7 straipsnio 4 dalies ir 39 konstatuojamosios dalies, sąvokų palyginimo matyti, kad autorių teisės ir sui generis teisė yra dvi savarankiškos teisės, kurių objektas ir taikymo sąlygos skiriasi. Todėl tai, kad duomenų bazė, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 96/9 1 straipsnio 2 dalį, neatitinka sui generis teisės apsaugos pagal minėtos direktyvos 7 straipsnį sąlygų, automatiškai nereiškia, kad tai pačiai duomenų bazei taip pat negali būti taikoma autorių teisių apsauga pagal šios direktyvos 3 straipsnį.

(žr. 27 ir 28 punktus)

2.        Direktyvos 96/9 dėl duomenų bazių teisinės apsaugos 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad duomenų bazė, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 1 straipsnio 2 dalį, saugoma joje numatytomis autorių teisėmis su sąlyga, kad joje esamų duomenų parinkimas ir išdėstymas yra originali jos autoriaus kūrybinės laisvės išraiška, o tai privalo patikrinti nacionalinis teismas.

Todėl:

– šiems duomenims kurti panaudotos intelektinės pastangos ir įgūdžiai neturi reikšmės nustatant minėtos bazės apsaugos šiomis teisėmis galimybę,

– šiuo tikslu nėra svarbu, ar šių duomenų parinkimu ir išdėstymu jiems suteikiama papildoma didelė reikšmė, ir

– šiai bazei sukurti reikalingas darbas ir įgūdžiai savaime negali pateisinti tokios apsaugos, jeigu jais neišreiškiamas joks originalumas parenkant ir išdėstant joje esamus duomenis.

Pirma, kartu skaitant Direktyvos 96/9 3 straipsnio 2 dalį ir 15 konstatuojamąją dalį matyti, kad šioje direktyvoje numatytos apsaugos pagal autorių teisę objektas yra duomenų bazės „struktūra“, o ne jos „turinys“, todėl ne ją sudaranti medžiaga. Sąvokos „parinkimas“ ir „išdėstymas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 96/9 3 straipsnio 1 dalį, reiškia atitinkamai duomenų atranką ir sugrupavimą, kuriais duomenų bazės autorius sukuria šios bazės struktūrą. Tačiau šios sąvokos neapima šioje bazėje esančių duomenų kūrimo.

Antra, kaip matyti ir iš Direktyvos 96/9 16 konstatuojamosios dalies, autoriaus intelektinės veiklos rezultato sąvoka grindžiama originalumo kriterijumi. Kalbant apie duomenų bazės sudarymą, pažymėtina, kad šis originalumo kriterijus įvykdomas, kai jos autorius, parinkdamas ir išdėstydamas joje esančius duomenis, originaliai išreiškia savo kūrybinius gebėjimus laisvai ir kūrybingai pasirinkdamas priemones. Tačiau šis kriterijus neįvykdomas, kai duomenų bazės sandarą diktuoja techniniai reikalavimai, taisyklės ar suvaržymai, dėl kurių nepaliekama vietos kūrybinei laisvei. Taigi joks kitas kriterijus, išskyrus originalumą, netaikomas siekiant įvertinti galimybę saugoti duomenų bazę šioje direktyvoje numatytomis autorių teisėmis.

(žr. 30, 32, 37–40, 45 ir 46 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

3.        Direktyva 96/9 dėl duomenų bazių teisinės apsaugos turi būti aiškinama taip, kad, išskyrus jos 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtiną pereinamąją nuostatą, šia direktyva draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais duomenų bazėms, atitinkančioms jos 1 straipsnio 2 dalyje esančią apibrėžtį, suteikiama apsauga autorių teisėmis taikant kitas sąlygas, nei numatytos jos 3 straipsnio 1 dalyje.

Direktyvos 96/9 3 straipsniu, kaip matyti iš šios direktyvos 60 konstatuojamosios dalies, siekiama suvienodinti kriterijus, taikomus nustatant, ar duomenų bazės bus apsaugotos autorių teisėmis.

(žr. 49 ir 52 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą)